07.11.2011,  20:03:45 | 0 comentarii | 772 vizualizari
Consiliul Local al oraşului Uricani. Anexa nr. 2 la HCL nr. 13/2009. Studiu de oportunitate
de Ziarul Vaii Jiului

 pentru concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului (staţie de autobuz) în suprafaţă de 27 mp situat în Valea de Peşti, aflat în domeniul public al oraşului Uricani, în vederea comercializării de produse agroalimentare

Spaţiul (staţie de autobuz) propus pentru concesionare prin licitaţie publică este situat în Valea de Peşti, este compus dintr-o încăpere şi are suprafaţa construită de 27 mp.

Imobilul aparţine domeniului public al oraşului Uricani.

Se propune concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse agroalimentare întrucât în momentul de faţă acest spaţiu este nefolosit, neaducand niciun venit Consiliului Local Uricani.

Termenul pe care se propune concesionarea terenului este de 5 ani.

Iniţiativa concesionării terenului aparţine d-nei Ciurea Lenuţa domiciliată în Câmpu lui Neag nr. 5, care intenţionează să desfăşoare activităţi de comercializare produse agroalimentare.

Din punct de vedere economic, concesionarea spa­ţiului prezintă o serie de avantaje care constau în faptul că va fi încasată o redevenţă anuală, care se va constitui în venit la bugetul local.

În consecinţă, Consiliul Local Uricani consi­deră că iniţiativa concesionării prin licitaţie publi­că a spaţiului este oportună.

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICÄ‚ A SPAȚIULUI (staţie de autobuz) în suprafaţă de 27 mp situat în Valea de Peşti, aflat în domeniul pu­blic al oraşului Uricani, în vederea comercializării de produse agroalimentare

CUPRINSUL CAIETULUl DE SARCINI

â–º OBIECTUL CONCESIUNII

â–º OBIECTIVELE CONCEDENTULUI

â–º DURATA CONCESIUNII

â–º INVESTIȚIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SÄ‚ LE REALIZEZE.

â–º  TERMENE DE REALIZARE.

â–º  REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR ÎN DERULAREA CONCESIUNII

â–º  REDEVENȚA ȘI GARANȚII FINANCIARE

â–º  RESPONSABILITÄ‚ȚI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

â–º  INTERDICȚIA SUBCONCESIONÄ‚RII BUNULUI PUBLIC CONCESIONAT

â–º  CONTRACTUL DE CONCESIUNE ȘI EFECTELE ACESTUIA

â–º  FORMA DE CONTROL ȘI DE MONITORIZARE CERUTÄ‚ DE CONCEDENT

â–º  ALTE CONDIȚII

 

1. OBIECTUL CONCESIUNII

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor existente, furnizează oraşului stabilitate şi extindere economică solidă. Dezvoltarea investiţiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă şi investiţii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create, creşterea salariilor, a vânzărilor.

Oraşul Uricani concesionează spaţiul în suprafaţă de 27 mp situat în Valea de Peşti, aflat în domeniul public al oraşului Uricani, în vederea comercializării de produse agroalimentare, aflat în domeniul public al oraşului Uricani, în vederea desfăşurării unei activităţi de comercializare produse agroalimentare.

Perioada de concesionare propusă este de 5 ani.

Forma de concesionare se va realiza în conformitate cu prevederile OHG nr. 542006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Concesionarul va avea în vedere la exploatarea spaţiilor respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe:

• securitatea serviciilor furnizate/prestate;

• continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

• adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţii locale;

• accesul liber la servicii şi la informaţiile necesare la acestea;

• tarifarea echitabilă a serviciilor furni­zate/prestate.

Desfăşurarea activităţilor specifice pentru administrarea bunurilor concesionate trebuie să asigure:

- satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale şi creşterea calităţii vieţii;

- administrarea şi gestionarea spaţiilor concesionate în interesul concesionarului şi a comunităţii locale;

- funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a spaţiilor;

- ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă al serviciilor prestate;

- dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor concesionate în corelare cu planurile  şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate; aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei concurenţe; protejarea domeniului public şi punerea în valoare a acestuia;

- protecţia şi conservarea mediului natural şi construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- protecţia sănătăţii şi igienei publice în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Concesionarul, în calitatea sa, are următoarele drepturi:

- să desfăşoare activităţi comerciale legate de exploatarea spaţiilor concesionate;

2. OBIECTIVELE CONCEDENTULUI

- atragerea la bugetul consiliului local de fonduri suplimentare rezultate în urma administrării optime de specialitate conform redevenţei prevăzute în contractul de concesiune;

- crearea unor locuri noi de muncă:

- atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfa­cerea unor nevoi   ale comunităţilor locale precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora.

3. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 5 ani începând de la data semnării contractului de concesiune, în conformitate cu prevede­rile art. 7 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

4. INVESTIȚIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SÄ‚ LE REALIZEZE. TERMENE DE REALIZARE

Concesionarul este obligat să realizeze lucrări de moder­nizare şi întreţinere a spaţiului concesionat în conformitate cu prevederile prevăzute în documentaţiile de urbanism aprobate.

5. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIO­NAR ÎN DERULAREA CONCESIUNII

5.1. În derularea prezentului contract, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) bunuri de retur - bunurile care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii;

b) bunuri  proprii - bunurile care, la încetarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au    aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

5.2. În contractul de concesiune se va menţiona repartiţia acestor bunuri la încetarea din orice cauză, a concesiunii.

6. REDEVENȚA ȘI GARANȚII FINANCIARE

6.1. Obligaţia de plată a redevenţei începe la data semnării contractului de concesiune.

6.2. Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi de 0,1% /zi. Se consideră întârziere la plata redevenţei depăşirea termenului scadent.

6.3. Concesionarul are obligaţia ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului dc concesiune, să depună cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând o cotă parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate.

6.4. În cazul depăşirii cu 30 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente se pot încasa din garanţia constituită conform pct. 6.3. cu înştiinţarea prealabilă a concesionarului în acest sens.

6.5. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui garanţia depusă conform pct. 6.3. în termen de 30 de zile de la notificarea concedentului.

6.6. Neplata redevenţei timp de 3 luni consecutiv conduce la retragerea concesiunii cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, aşa cum se prevede în caietul de sarcini.

7. RESPONSABILITÄ‚ȚI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natu­ral după execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, intervenţie, exploatare, etc.) şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare şi întreţinere, precum şi pentru aşezările umane.

În cursul lucrărilor de modernizare şi după terminarea acestora, concesionarul are obligaţia să nu afecteze în niciun fel suprafeţele de teren din afara celor alocate pentru concesiune.

Concesionarul are obligaţia de a deţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de legislaţia mediului.

8. INTERDICȚIA SUBCONCESIONARII

Concesionarul nu are drept de subconcesionare a imobilului concesionat.

9. CONTRACTUL DE CONCESIUNE ȘI EFECTELE ACESTUIA

9.1. Încheierea contractului de concesiune

9.1.1. Contractul de concesiune va fi încheiat în formă scrisă.

9.1.2. Conţinutul contractului de concesiune va fi prezentat în documentaţia de atribuire.

9.1.3.  Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de maxim 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

9.1.4. Ofertantul se consideră informat la data recepţionării scrisorii recomandate cu confirmare de primire, care conţine acceptarea ofertei sale.

9.1.5. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage pierderea garanţiei depusă pentru participare la licitaţie.

9.1.6. În cazul în care ofertantul declarat câştigator refuză încheierea contractului, licitaţia publică va fi anulată, iar concedentul va relua procedura de licitaţie publică de la etapa pu­blicării anunţului, în condiţiile legii, studiul de oportunitate şi ca­ie­tul de sarcini păstrându-şi valabilitatea.

9.2. Drepturile şi obligaţiile concesionarului şi ale concedentului vor fi cele prevăzute în conţinutul contractului de concesiune dacă nu contravin legislaţiei în vigoare.

10. FORMA DE CONTROL ȘI DE MONITORIZARE CERUTÄ‚ DE CONCEDENT

10.1. Pe durata contractului de concesiune concedentul are dreptul să verifice respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului public.

10.2. Verificarea se va exercita cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contract.

11. ALTE CONDIȚII

11.1 Concesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune, trebuie să deţină toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi licenţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora.

11.2. Concesionarul va asigura executarea lucrărilor de întreţinere şi modernizare, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare.

11.3. Concesionarul este obligat ca înainte de începerea  activităţii  să deţină autorizaţiile de funcţionare.

11.4. Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate de concesionar, vor fi în conformitate cu ofertă şi vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare.

11.5. Concesionarul este obligat să asigure personal calificat şi în număr suficient pentiu realizarea obligaţiilor ce revin prin contractul de concesiune conform reglementărilor, standardelor de performanţă, condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiilor şi licenţelor în vigoare. În cazul în care concesionarul contractează anumite lucrări cu alţi agenţi economici aceştia trebuie să deţină autorizaţiile necesare desfăşurării acestor lucrări.

11.6. Concesionarul are obligaţia să plătească impozitele şi taxele datorate bugetului de stat şi local prevăzute de legislaţia română, beneficiind la cerere de toate facilităţile respectiv de scutirile, exceptările sau reducerile temporare prevăzute de legislaţia în vigoare.

11.7.  Concesionarul are obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informaţiile, datele şi documentele solicitate de acesta în legătură cu derularea contractului de concesiune.

11.8.  Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor concesionarul beneficiază, cu acordul proprieta­rilor şi al titularilor de activităţi, pe durata lucrărilor de realizare, de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de drepturile prevăzute de lege.Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 2 ori 6  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227Publicitate
Newsletter