09.07.2015,  17:39:07 | 2 comentarii | 3445 vizualizari
Dacă în 2015 mineritul a fost oficial îngropat printr-un protocol semnat de Petre Nica şi prefectul Vasilescu / În 1968 Ceauşescu participa la jubileul centenarului exploatării cărbunelui
de Marian BOBOC
Până la vizita 11 august 1968, Ceauşescu mai vizitase Valea Jiului, în diverse calităţi oficiale, cel puţin de două ori. La 21 iunie 1962 a făcut parte din delegaţia româno-sovietică, care a vizitat Lupeniul, în frunte cu Hrusciov şi Gheorghiu-Dej. Ceauşescu - împreună cu alţi demnitari ai PCR (Alexandru Drăghici, Paul Niculescu Mizil, Ilie Verdeţ, Manea Mănescu, Virgil Trofin) - revine în Valea Jiului la 7 octombrie 1966, în calitate de secretar general al PCR (şef al statului era în 1966 Ion Gheorghe Maurer).     
 
De altfel, vizita din 11 august va rămâne una istorică, pentru că aceasta este prima vizită în Valea Jiului a lui Nicolae Ceauşescu în calitate de conducător al României.
În august 1968 Valea Jiului a sărbătorit cu mare fast jubileul a 100 de ani de exploatare a cărbunelui în această zonă. Ziua Minerului era celebrată în prima duminică după 6 august (ziua în care, în 1929, 22 de mineri au pierit sub gloanţele Guvernului Maniu(, iar în 1968 prima duminică a picat pe 11 august.
Cum în epoca interbelică clasa muncitoare a Văii Jiului se trezea în zi de sărbătoare dis de dimineaţă, aceasta şi-a menţinut obiceiul matinal şi în sărbătorile din anii comunismului. Prin urmare, la ora 8,30, în gara Livezeni garează trenul oficial, care a venit, cu locomotiva pufăind, prin Defileul Jiului. Din vagoane coboară: Nicolae Ceauşescu (secretarul general al Partidului Comunist Român şi preşedintele Consiliului de Stat - funcţie care echivala cu cea de şef de stat), Ion Gheorghe Maurer (preşedintele Consiliului de Miniştri), Chivu Stoica (fost preşedinte al Consiliului de Stat între 1965-1967 şi prim-ministru între anii 1955-1961), Virgil Trofin (secretarul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist), Vasile Patilineţ (născut la Lupeni în 1923; în 1968 - secretar al Comitetului Central însărcinat cu apărarea şi securitatea internă ), Gheorghe Gaston Marin (numele real - Gheorghe Grossman; a făcut liceul la Petroşani; vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri).
Deasupra frontispiciului gării pe o pancartă scrie: „Bine aţi venit, dragi conducători ai partidului şi statului, în municipiul Petroşani”. Ioachim Moga - prim-secretar al Comitetului judeţean Hunedoara al PCR şi preşedintele consiliului popular judeţean - îi salută pe înalţii oaspeţi, în uralele mulţumii. După care, se urcă cu toţii în trenul oficial, cu care se îndreaptă spre Lupeni.
În Piaţa 6 august din Lupeni delegaţia este întâmpinată de David Lazăr, prim-secretar al PCR şi preşedintele consiliului popular municipal. Pensionarul Aron Cristea (fost, printre altele, preşedinte al sindicatului minerilor lupeneni şi director al minei Lupeni) le oferă oaspeţilor pâine şi sare, urându-le „Noroc bun!”. Pionierii şi tineri îmbrăcaţi în costume momârlăneşti le oferă flori. Delegaţia porneşte în uralele mulţimii pe str. Vitoş Gavrilă, îndreptându-se spre Mina Lupeni. Bujor Almăşan, ministrul Minelor, şi Vasile Ciriperu, directorul minei Lupeni, întâmpină delegaţia de partid şi de stat la poarta minei, prezentând un scurt istoric al exploatării miniere. Mai mulţi ortaci prind pe piepturile membrilor delegaţiei insigna jubiliară „Centenarul mineritului industrial”. La Uzina Electrică de la Mina Lupeni, locul tragediei din 1929, Nicolae Ceauşescu şi ceilalţi demnitari centrali şi locali depun coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat şi Consiliului de Miniştri, organelor locale de partid şi de stat, organizaţiilor obşteşti. În timpul momentului de reculegere, duda sună prelung a jale.
După consumarea momentelor comemorative, Ioachim Moga, primul demnitar al judeţului Hunedoara, deschide mitingul pe platoul minei Lupeni. Apoi, este citit Decretul Consiliului de Stat (guvernului) prin care, cu prilejul centenarului exploatării industriale a huilei în Valea Jiului în bazinul carbonifer Valea Jiului, Combinatului Minier Valea Jiului i se conferă „Steaua Republicii Socialiste România”, clasa I. În afară de această înaltă distincţie, prin Decretul nr. 681 din 1 august 1968 au mai fost acordate ordine şi medalii unor muncitori, maiştri, tehnicieni, geologi şi ingineri care lucrează în industria minieră, precum şi unor activişti care lucrează în bazinul carbonifer Valea Jiului. Nici angajaţii Staţiei de cercetări pentru securitatea minieră nu au fost uitaţi, 5 dintre aceştia fiind recompensaţi cu Medalia „Meritul Ştiinţific”: Vasile V. Berar - inginer electromecanic, şef de sector; Alexandru I. Dicu - inginer minier; Gheorghe N. Micheş, doctor inginer electromecanic, şef de secţie cercetări; Nicolae T. Oprea, inginer electromecanic, şef de laborator; Sabin S. Tat, inginer minier, şef de laborator.
În cadrul mitingului de la Lupeni, Nicolae Ceauşescu înmânează 30 de ordine. După care ia cuvântul David Lazăr, number one-ul în Valea Jiului. Ing. Petru Roman, directorul general al C.C.M.V.J., raportează: „(…) acum, după 100 de ani de la începutul exploatării miniere a zăcămintelor de cărbune pe aceste meleaguri, Valea Jiului reprezintă cel mai mare bazin carbonifer al României socialiste în continuă dezvoltare. Nivelul producţiei din prezent depăşeşte de peste 3 ori pe cel mai înalt realizat în trecut în Valea Jiului”. Mai vorbesc în aceeaşi limbă de lemn a propagandei comuniste pensionarul minier Vasile Feher, Samuilă Sturza - student la Institutul de Mine Petroşani, Petre Constantin - şef de brigadă la Mina Lupeni. În aplauzele şi ovaţiile mulţimii ia cuvântul Nicolae Ceauşescu. După încheierea mitingului, într-o manieră entuziastă, specifică epocii, Nicolae Ceauşescu vizitează staţia telegrizumetrică automată. În sala de consiliu a minei Lupeni are loc o şedinţă cu conducerile minelor Văii Jiului. În faţa unei uriaşe hărţi a bazinului carbonifer Valea Jiului şi a numeroase machete şi grafice, Nicolae Ceauşescu primeşte explicaţii despre avântul industriei miniere. Au luat cuvântul: pensionarul minier Vasile Feher, ing. Vasile Ciriperu - directorul minei Lupeni, Ion David - şef de brigadă la Mina Aninoasa şi Bujor Almăşan - ministrul Minelor. Nicolae Ceauşescu a pus punct întâlnirii, spunând: „…”.
De la Lupeni, coloana maşinilor oficiale se îndreaptă spre Petroşani. Deplasarea este consemnată de ziarul local „Steagul Roşu”: „(…) străbate cu greu culoarul de mineri înşiruiţi pe întregul traseu. Din maşina deschisă tovarăşii Nicolae Ceauşescu şi Ion Gheorghe Maurer răspund cu căldură aclamaţiilor. În stânga se înalţă silueta termocentralei de la Paroşeni, principala furnizoare de energie electrică pentru bazinul Văii Jiului. Un alt punct industrial care atrage atenţia este uzina de preparare a cărbunelui de la Coroeşti. Se trece pe lângă şantierul de la Livezeni, unde se fac lucrări pentru deschiderea unei noi mine. O salbă de blocuri se înşiruie la poalele înverzite ale Parângului şi Vulcanului, formând adevărate oraşe noi, dotate cu cinematografe, cluburi, case de cultură”.
După această trecere în revistă a câtorva realizări ale regimului comunist, coloana oficială ajunge pe Maleia, pe str. Dr. Petru Groza, la sediul Staţiei de cercetări pentru securitatea minieră Petroşani: „Se face un scurt istoric, la staţia de cercetări pentru securitatea muncii în mină. Înfiinţată în anul 1949, această instituţie aduce o importantă contribuţie la asigurarea unor condiţii de muncă mereu mai bune celor ce lucrează în industria minieră. Conducătorii de partid şi de stat urmăresc explicaţiile inginerului Constantin Cenuşă, adjunct al ministrului minelor. Reţine atenţia faptul că cercetările realizate aici şi-au găsit aplicarea în mecanizarea sistemului de aeraj în stabilirea unor metode de puşcare în mediul grizutos, în realizarea unor aparate pentru protecţia şi securitatea muncii. Se discută despre perspectivele de dezvoltare a institutului, despre sarcinile importante ce revin acestuia în domeniul securităţii miniere. Se vizitează apoi laboratorul pentru combaterea prafului silicogen, cel al maşinilor electrice miniere şi laboratorul destinat cercetărilor privind detectarea şi combaterea metanului, prafului de mină. Oaspeţilor le sunt prezentate câteva din realizările institutului, care au şi devenit un bun al minerilor. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi ceilalţi conducători de partid şi de stat apreciază activitatea acestui harnic colectiv”.
De la S.C.S.M. Petroşani delegaţia se îndreaptă spre Mina Lonea în aceeaşi atmosferă regizat-însufleţitoare: „Pe tot parcursul drumului, de-a lungul a mulţi kilometri, în Petroşani, Petrila, Lonea, mulţimea face o primire entuziastă oaspeţilor, îi întâmpină cu flori. Izbucnesc urale, aclamaţii pentru partidul comunist, pentru Comitetul său Central”. În cele din urmă, ajunge la Mina Lonea. Unde, în sala de apel, ing. Aurel Brânduş, directorul minei Lonea, le face istoricul minei, vorbind despre realizările şi perspectivele exploatării lonene, arătând că „a fost redeschisă mina veche, s-au pus în funcţiune două mine noi, iar în prezent se află în construcţie alte obiective”. În tipicul vizitelor în ţară, Nicolae Ceauşescu „face aprecieri, dă indicaţii privind folosirea economică a investiţiilor prin concentrarea producţiei de cărbune”. După ce i se prezintă turnul noului puţ modern de extracţie din curtea minei Lonea, Nicolae Ceauşescu şi tovarăşii iau drumul spre Cabana Lunca Florii. Nu, nu au greşit drumul, întrucât aici erau aşteptaţi, după o trezire matinală şi atâta alergătură prin Vale, cu lăutari şi cu masa pusă: „Într-un decor natural, în locul denumit Lunca Florii, conducătorii de partid şi de stat au fost oaspeţii minerilor şi familiilor lor. Aici, în vecinătatea culmilor Parângului şi ale Şurianului, pe o întinsă poiană înconjurată de falnice păduri, şi-au dat întâlnire formaţii de artişti şi amatori, care duc mai despart tradiţiile serbărilor câmpeneşti ale minerilor. La sosirea oaspeţilor, minerii şi familiile lor aclamă puternic, se aud urări închinate partidului, republicii. Pe o estradă amenajată în mijlocul poienii se perindă formaţii artistice care prezintă dansul, cântecele şi portul din cele mai reprezentative zone folclorice ale meleagurilor hunedorene. Dintr-un grup de vânători localnici, Iosif Cotoţ, miner pensionar, îi invită pe oaspeţi la o gustare vânătorească”. Nu ştim dacă la Lunca Florii vreun lăutar i-a cântat la ureche lui Nicolae Ceauşescu vreuna dintre melodiile sale favorite, „Spune, spune, moş bătrân…”, „Frumoasa mea cu ochii verzi”, ori „Privesc de la Doftana”.
Firi disciplinate de… partid, tovarăşii nu au adăstat la petrecere mai mult decât impunea protocolul, s-au ridicat de la masă şi au plecat mai departe. În gara Petroşani îi aştepta trenul oficial: „La amiază, vizita conducătorilor de partid şi de stat în Valea Jiului a luat sfârşit. Pe peronul gării Petroşani, o mare mulţime de oameni ai muncii au venit să-i conducă pe oaspeţi. Sunt clipe emoţionante în care ovaţiile şi aplauzele nu mai contenesc. Tinere, în costume naţionale, specific acestor meleaguri, oferă buchete de flori”.
Mai consemnăm că, în afară de anii amintiţi, Nicolae Ceauşescu a mai fost de 5 ori Valea Jiului: în 1972, 1977 (de două ori), 1979 şi 1989, însă printre obiectivele economice vizitate nu s-a mai aflat niciodată SCSM.
În colecţia mea de fotografii rare am un film întreg cu vizita lui Ceauşescu la Lupeni din 1968, pe care l-am primit de la nea Flori, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Din acesta am ales doar câteva clişee pentru a ilustra această vizită. 


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.


Comentarii articol (2 )

#1 cristi13.07.2015,  13:51:22
povesti impresionante, felicitari
#2 Gogu Demagogu17.09.2015,  07:51:48
Nu sunt un nostalgic, dar îmi place statistica. În 24 de ani, Ceauşescu a vizitat de 6 ori Valea Jiului, de fiecare dată în momente importante, care au marcat creşterea şi dezvoltarea mineritului. Conducătorii postdecembrişti ai României au venit în Vale numai în campanie electorală, după voturi, pentru a debita poveşti şi a instrumenta, hoţeşte, închiderea mineritului. Cum arăta Gara Petroşani când venea Ceauşescu şi cum arată azi?


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  Cât fac 4 ori 3  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!

Publicitate
Newsletter