18.12.2016,  20:39:25 | 3 comentarii | 6103 vizualizari GALERIE:     FOTO    
ZVJ vă prezintă un episod din ciclul „ce-şi face omul cu mâna lui e…”: Cererea Complexului Energetic Hunedoara S.A. de deschidere a procedurii insolvenţei, aflată astăzi pe masa judecătorilor de la Tribunalul Hunedoara. Melczer! Nica! Nu vă e ruşine?!
de Ziarul Vaii Jiului
TRIBUNALUL HUNEDOARA
SECŢIA a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
 
Doamna Preşedinte,
Subscrisa SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, persoană juridică română cu sediul în Municipiul Petroşani, str. Timişoara, nr. 2, judeţul Hunedoara, cod 332015, e-mail office@cenhd.ro, telefon 0254/544312, fax: 0254/544313, înregistrată la Registrul Comerţului Hunedoara sub nr. J20/994/2012, CIF RO 30855230, cod IBAN: R053 CECE HD01 30 RON 057 4338 C.E.C. Bank - Deva, legal reprezentată de dl. Bogdan Nicolae Codruţ Stănescu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.12 din data de 25.11.2016.
 
În temeiul dispoziţiilor art. 66 şi următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (denumită în continuare “Legea nr.85/2014”), formulăm prezenta
CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI
prin care vă solicităm să dispuneţi în Camera de Consiliu şi fără citarea părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art.66 alin.(10) din Legea nr.85/2014:
1.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei subscrisei SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., persoană juridică română cu sediul în Municipiul Petroşani, str. Timişoara, nr. 2, judeţul Hunedoara, cod 332015, e-mail office@cenhd.ro, telefon 0254/544312, fax: 0254/544313, înregistrată la Registrul Comerţului Hunedoara sub nr. J20/994/2012, CIF RO 30855230, cod IBAN: R053 CECE HD01 30 RON 057 4338 C.E.C. Bank - Deva, în vederea reorganizării activităţii prin depunerea unui plan de reorganizare în condiţiile si termenele prevăzute de lege;
2.Desemnarea, în temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 Iit.d) din Legea nr.85/2014, în calitate de administrator judiciar a Consorţiului format din ZRP Insolvency SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţă nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571 şi A&A Consultants SPRL cu sediul profesional în Bucureşti, Bdul Carol I, nr.12, et.1, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. RFO II 0079, CUI RO 20877869. 
pentru următoarele
MOTIVE
I.Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. se află în stare de insolvenţă instalată, în sensul art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014.
1.Prezentarea Societăţii.
Complexul Energetic Hunedoara nu deţine în prezent lichidităţile băneşti disponibile să acopere datorii de 1.350.818.047,00 lei, din care datorii exigibile mai vechi de 90 de zile în cuantum de 968.621.036,00 lei, singura şansă de salvare a societăţii fiind restructurarea acesteia în contextul procedurii insolvenţei prevăzute de Legea 85/2014.
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. face parte dintre operatorii economici din domeniul utilităţilor din portofoliul Ministerului Energiei, fiind unul dintre importanţii producători de energie electrică din România care, cu o capacitate instalată de 1.225 MW asigură aproximativ 3% din totalul producţiei naţionale de energie electrică, fiind cel mai mare producător de energie electrică din partea de nord-vest a României.
Complexul Energetic Hunedoara S.A. a fost înfiinţat ca o societate integrată energie-minerit, al cărei principal obiectiv îl reprezintă eficientizarea activităţilor desfăşurate atât în sectorul minier, cât şi în sectorul producţiei de energie. în baza Hotărârii Guvernului nr. 1023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Complexul Energetic Hunedoara S.A. a parcurs două etape organizatorice, respectiv:
(i) fuziunea prin contopire a Societăţii Comerciale Electrocentrale Deva S.A. şi a Societăţii Comerciale Electrocentrale Paroşeni S.A., şi
(ii) fuziunea prin absorbţie a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., în calitate de societate absorbantă şi a Societăţii Naţionale a Huilei S.A. în calitate de societate absorbită, ca urmare a aprobărilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor celor două societăţi din data de 28.06.2013. Societatea produce energie electrică şi termică utilizând drept combustibil huila din Valea Jiului.
Capitalul social al CE Hunedoara este de 354.535.330 lei, integral subscris şi vărsat, din care:
(i) aport în numerar: 195.052.410 lei;
(ii) aport în natura: 13.057.670 lei;
(iii) contravaloarea acţiunilor emise de Societate în favoarea acţionarului unic Statul Român prin Ministerul Energiei, ca urmare a fuziunii prin absorbţie cu Societatea Naţională a Huilei S.A., în calitate de societate absorbită 14.425.250 lei.
Capitalul social este divizat în 35.453.533 acţiuni, numerotate de la 1 la 35.453.533 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.
Acţionarul Unic al Societăţii este Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, care deţine 35.453.533 acţiuni, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, respectiv o valoare nominală de 354.535.330 lei, compusă din:
(i) aport în numerar: 195.052.410 lei;
(ii) aport în natură: 13.057.670 lei;
(iii) contravaloarea acţiunilor dobândite ca urmare a fuziunii prin absorbţie cu Societatea Naţională a Huilei S.A., în calitate de societate absorbită; 146.425.250 lei, reprezentând 100 % din capitalul social al CE Hunedoara şi din participarea la beneficii şi pierderi.
Obiectul principal de activitate al CEH este producţia de energie electrică - cod CAEN 511.
Societatea are 7 sucursale:
1. Sucursala Exploatarea Minieră Lonea: str. Voievodului nr. 1, Oraş Petrila, judeţul Hunedoara, România;
2. Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni: str. Lunca nr. 153, Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, România;
3. Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan: str. Crividia nr. 52, Municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara, România;
4. Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni: str. Vitoş Gavrilă nr. 1 Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, România;
5. Sucursala Prestserv Petroşani: str. Lunca nr. 60, Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, România;
6. Sucursala Electrocentrale Deva, cu sediul în comuna Veţel, sat Mintia, str.Şantierului, nr. 1, judeţul Hunedoara;
7. Sucursala Electrocentrale Paroşeni, cu sediul în municipiul Vulcan, str. Paroşeni, nr. 20, judeţul Hunedoara.
Societatea are ca scop producţia, furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe bază de huilă, producerea, dispecerizarea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurarea de activităţi de cercetare geologică pentru descoperirea rezervelor de huilă, exploa­tarea zăcămintelor de huilă, mentenanţă, astfel încât să opereze integrat şi să devină un actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficienţă a potenţialului de care dispune România în domeniu.
Complexul Energetic Hunedoara funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, iar instituţiile cu rol de reglementare sunt: A.N.R.E., A.N.R.M., şi instituţiile implicate în funcţionarea pieţei de energie.
2.Situaţia financiară a Societăţii.
În perioada 2014-2016, cifra de afaceri înregistrează o evoluţie descendentă de la 670.923.843 lei în anul 2014 la 525.784.746 lei în anul 2015, ajungând la valoarea de 203.535.016 lei la 30.06.2016, înregistrând pierderi în fiecare an, atât din activitatea de exploatare, cât şi din activitatea financiară, după cum urmează:
Pierderea înregistrată până la data de 30.11.2016 este în valoare de 198.859.464 lei şi este cauzată în principal de pierderea înregistrată din activitatea de exploatare, în valoare de 199.645.725 lei.
Astfel, în prezent societatea înregistra datorii totale în valoare de 1.350.818.047 lei.
De asemenea, datoriile restante care depăşesc 90 de zile de la scadenţă sunt în cuantum de 968.621.036,00 lei.
Ca urmare a datoriilor reportate cât şi a datoriilor curente care au crescut de la un an la altul, activul net al societăţii a ajuns să înregistreze valori negative: - .629.313.072 lei la 31.12.2014, - 1.082.626.075 lei la 31.12.2015, respectiv -. 1.203.452.290 lei la data de 30.06.2016.
Astfel, conform balanţei contabile întocmite pentru data de 30.10.2016, CE Hunedoara S.A. înregistrează o pierdere în cuantum de 198.859.464 lei.
La data formulării prezentei cereri, CE Hunedoara S.A. are un număr de 5.084 de angajaţi şi nu înregistrează datorii restante faţă de personalul angajat.
Datoriile totale la data de 31.10.2016 faţă de furnizori, bănci, instituţii publice şi datorii salariale restante se ridică la suma de 1.350.818.047 lei după cum urmează:
Furnizori: 220.473.358,00
Bănci-total: 273.772.438,00 lei, din care:
-Banca Europeană de Investiţii: 139.755.550,00 lei
-Banca Comercială Română şi BRD Groupe Societe Generale: 133.720.317,00 lei
-Trezoreria Statului: 140.452.516,00 Iei
-Garanţii de bună execuţie: 28.777.587,00 lei
-Linie credit CEC: 296.571,00 lei 
Instituţii publice: 5.919.963,00 lei
(i)Bugetul de stat, fonduri speciale: 314.932.607,00 lei
(ii)Bugetul de asigurări sociale: 356.685.717,00 lei
Datorii salariale: 9.057.891,00 lei
Penalitate certificate C02-Administraţia Fondului pentru Mediu 1.278.354.665 lei
Alţi creditori: 745.970,00 lei
II.Temeinicia cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
1.Dispoziţii legale incidente
În înţelesul art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, „insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel: a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor”. Menţionăm că Societatea se află în stare de insolvenţă instalată, întrucât înregistrează datorii cu scadenţa depăşită cu mai mult de 60 de zile mult mai mari faţă de sumele disponibile.
Insuficienţa fondurilor băneşti este efectul stării patrimoniului Complexului Energetic Hunedoara care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.
Astfel, conform dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă”.
În înţelesul dispoziţiilor legale menţionate anterior, debitorul este obligat să solicite instanţei de judecată instituirea procedurii insolvenţei în momentul în care condiţiile prevăzute de lege sunt îndeplinite, respectiv în momentul în care nu poate achita creanţe scadente mai vechi de 60 de zile cu sumele de bani disponibile.
Introducerea cererii în condiţiile art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 nu reprezintă o facultate pentru debitor ci o obligaţie, a cărei nerespectare este sancţionată inclusiv penal, în conformitate cu dispoziţiile art. 240 Cod penal. „Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, într-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”.
2.Îndeplinirea condiţiilor impuse de lege pentru deschiderea procedurii generale la cererea debitorului.
Condiţiile prevăzute de Legea 85/2014 pentru admiterea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei în cazul insolvenţei instalate sunt următoarele:
- Debitorul să nu îşi fi achitat datorii scadente mai vechi de 60 de zile;
- Debitorul să nu dispună, la data formulării cererii de deschidere a procedurii, de sume disponibile pentru plata acestor datorii.
În cazul Complexului Energetic Hunedoara ambele condiţii enumerate mai sus sunt îndeplinite; astfel, la momentul formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei Complexul Energetic Hunedoara are disponibil total, în conturi şi în casă, de 976.992,80 lei, în timp ce datoriile scadente mai vechi de 90 de zile sunt în cuantum de 187.990.792,59 lei, pe care Societatea nu îi poate achita din lipsă de disponibil.
Precizăm de asemenea că din disponibilul bănesc aflat în conturile Societăţii, suma de 976.992,80 lei va fi utilizat în data de 29.11.2016 pentru plata salariilor.
După pronunţarea Deciziei nr.588/CA/2016 din data de 08.11.2016 a Curţii de Apel Alba Iulia în dosarul nr.5194/97/2015/A1*/a1 prin care au fost admise apelurile declarate şi respinsă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de subscrisa debitoare şi de către creditori, la cererea creditorilor au fost reluate şi înfiinţate noi popriri asupra conturilor Complexului Energetic Hunedoara (inclusiv cele ale sucursalelor sale) fiind instituite popriri până la concurenta sumei de 33.468.451,80 lei, într-un număr de 31.
De asemenea, executorii au dispus înfiinţarea popririlor asupra tuturor sumelor pe care subscrisa le are de încasat de la diferiţi debitori (terţi popriţi).
Urmare a popririlor înfiinţate atât direct asupra conturilor subscrisei (inclusiv cele ale sucursalelor) cât şi asupra creanţelor pe care subscrisa le are de încasat, Societatea se află într-o situaţie extrem de dificilă existând probleme cu asigurarea cas-flow-ului necesar pentru desfăşurarea activităţii.
Creanţele restante la data de 30.09.2016 sunt în suma de 173.600 mii lei, din care din vânzarea energiei termice 152.348 mii lei.
Şansele de recuperare a creanţelor din vânzarea energiei termice este extrem de redusă împotriva debitorilor subscrisei fiind deschisă procedura generală a insolentei sau procedura falimentului, după caz, creanţele subscrinsei fiind chirografare.
De asemenea, Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. Termoelectrica S.A.-în faliment a respins înscrierea subscrisei la masa credală a debitoarei cu o creanţă în cuantum total de 56.187.329,53 lei - dosar nr. 9562/3/2016.
Contestaţia formulată de subscrisa a fost respinsă de judecătorul-sindic prin sentinţa civilă nr. 4499 din 21.06.2016 pronunţată în dosarul nr. 9562/3/ 2016/a6 de Tribunalul Bucureşti
Având în vedere cele expuse mai sus, solicităm instanţei de judecată să constate că sunt îndeplinite condiţiile cerute de dispoziţiile Legii nr. 85/2014 pentru admiterea cererii formulată de subscrisa în vederea deschiderii procedurii insolvenţei.
În conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2014 care definesc starea de insolvenţă ca fiind situaţia în care societatea nu poate face faţă datoriilor exigibile cu lichidităţile disponibile, apreciem că se impune deschiderea procedurii insolvenţei societăţii în conformitate cu dispoziţiile art. 66 şi următoarele din Legea 85/2014.
În completarea susţinerilor de mai sus, starea de insolvenţă a societăţii rezultă cu evidenţă inclusiv din analiza situaţiilor financiare, în special din analiza situatei privind fluxurile de numerar ale societăţii raportat la totalul datoriilor scadente.
Valoarea totală a activelor imobilizate conform Balanţei de Verificarea Contabilă la 31.10.2016 (valoare brută-valoare de inventar) este în suma de 2.442.737.389,19 lei, din care amortizate: 715.425.043,39 şi valoare rămasă neamortizată 1.727.312.345,80
III. Intenţia subscrisei de a se reorganiza
În vederea reorganizării activităţii pentru plata datoriilor şi reinserţia societăţii în activitatea economică, Complexul Energetic Hunedoara are în vedere următoarele:
- Restructurarea societăţii prin implementarea unor măsuri pentru reducerea costurilor;
- Restructurarea operaţionala prin trecerea a 2 exploatări miniere din cadrul societăţii pe un program de închidere a activităţii şi accesarea unui ajutor de stat pentru închidere;
- Identificarea unor surse de finanţare pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcţionării în regim constant a activităţii;
- Renegocierea contractelor comerciale;
- Reducerea cheltuielilor de funcţionare;
- Valorificarea unor active (mobile şi fixe) care nu concură la realizarea activităţilor curente;
În perioada de observaţie, solicitam păstrarea în întregime a conducerii activităţii societăţii, sub su­pra­vegherea administratorului judiciar desemnat, ur­mând a desfăşura toate activităţile specifice obiectului de activitate.
Având în vedere cele expuse mai sus, solicităm instanţei să constate starea de insolvenţa a subscrisei, toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului fiind îndeplinite.
Pentru aceste considerente, solicităm instanţei să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de subscrisa SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., persoană juridică română cu sediul în Municipiul Petroşani, str. Timişoara, Nr. 2, Judeţ Hunedoara, Fax 0254.544.313, e-mail www.cenhd.ro, telefon: 0254.544.312, înregistrată Ia Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/994/2012, CIF RO 30855230, IBAN - RO53CECEHDO130RON0574338, deschis la C.E.C Bank - Deva, în vederea reorganizării activităţii prin depunerea unui plan de reorganizare în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.
De asemenea, solicităm instanţei desemnarea, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, în calitate de administrator judiciar a Consorţiului format din ZRP Insolvency SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţă nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571 şi A &A Consultants SPRL cu sediul profesional în Bucureşti, Bdul Carol I, nr.12, et.1, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. RFO II 0079, CUI RO 20877869.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 66 şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.
Probe: înscrisuri şi orice alte probe a căror necesitate va rezulta în urma dezbaterilor. Anexăm prezentei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, după cum urmează:
1. Hotărârea Consiliului de Administraţie a Complexului Energetic Hunedoara nr. 12 din data de 25.11.2016 prin care s-a aprobat introducerea cererii de deschidere a procedurii insolventei;
2. Actul Constitutiv;
3. Bilanţul contabil la 31.12.2015;
4. Balanţa de verificare la 30.11.2016;
5. Lista bunurilor Societăţii;
6. Conturile şi băncile prin care Societatea îşi rulează fondurile;
7. Lista numelor şi a adreselor creditorilor;
8. Lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de Societate în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;
9. Contul de profit si pierdere la 31.12.2015;
10. Declaraţia prevăzută de art. 67 lit. g) din Legea nr. 85/2014;
11. Descrierea sumară a modalităţilor pe care le avem în vedere pentru reorganizarea activităţii, conform art. 67 lit. h) din Legea nr. 85/2014;
12. Declaraţia prevăzută de art. 67 lit. i) din Legea nr. 85/2014;
13. Declaraţia prevăzută de art. 67 lit. j) din Legea nr. 85/2014;
14. Dovada codului unic de înregistrare;
15. Dovada notificării organului fiscal competent;
16. Lista furnizorilor indispensabili, conform dispoziţiilor art. 134 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
17. Oferta Consorţiului format din ZRP Insolvency SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţă nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571 şi A&A Consultants SPRL cu sediul profesional în Bucureşti, Bdul Carol I, nr.12, et.1, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. RFO II- 0079, CUI RO 20877869 împreună cu atestatul UNPIR şi asigurarea profesională.
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA
Prin dl. Bogdan Nicolae Codruţ Stănescu
Preşedinte Consiliu de Administraţie


Comentarii articol (3 )

#1 Gheorghe19.12.2016,  14:34:45
"insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori;" Deci daca au facut plati, ce se intampla?
#2 Miron19.12.2016,  14:36:49
Asta au obrazul gros. Nesimtirea e la ea acasa.
#3 ECO02.01.2017,  02:50:18
# La multi ani, "Gheorghe" ! Uite o veste buna pentru tine, ca necunoscator al interpretarii unui text de lege : "a plati datoria" inseamna "a stinge obligatia de plata datorata", nu sa impui "creditarea" si alte termene decat cele contractuale, dupa bunul plac. ( Romania este singurul stat din lume unde datornicul impune termene de plata, neoficial si nelegal, fireste) Asadar NU s-a platit ( integral) ci s-a simulat stingerea obligatiei de plata. Cat se va mai tolera in Romania ca firmele ce au ca proprietar statul roman sa aiba un alt comportament economic decat cel statuat prin lege ? Nu faci fata mediului concurential,la revedere!, falimentul ( ca planul de reorganizare judiciara a esuat ) Eliminarea jucatorilor nocivi de pe piata este dovada de insanatosire a economiei. Se pune capat existentei "intreprinderilor sociale". Doar atat.


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  Cât fac 9 ori 3  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Publicitate
Newsletter