04.05.2017,  09:56:28 | 0 comentarii | 2821 vizualizari
Admiterea în sistemul liceal militar - COMUNICAT DE PRESĂ
de Alina PIPAN

         Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara informează că, în din data de 27.04.2017, au început înscrierile în vederea şcolarizării într-una dintre instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne.

         Pentru acest an, numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne este următorul:

 

a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:

        1. Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Specializarea „Drept” – 85 de locuri .

        2. Facultatea de Poliție - specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:

- arma poliţie : 270 de locuri din care 18 locuri pentru minorităţi (8 locuri pentru rromi, 6 locuri pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi).

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina500 locuri din care - 14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);

c) Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri

din care 6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

d) Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”  Boldeşti - 3 locuri;

e) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Serviciului Român de Informații:

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - 14 locuri.

         Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu/reședința înscris în cartea de identitate.

         Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie/Facultatea de Științe Juridice și Administrative – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi Serviciului Român de Informaţii, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Criterii specifice:

a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m, se realizează cu ocazia examinării medicale;

     b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să nu aibă semne particulare evidente sau tauaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; se realizează cu ocazia examinării medicale.

e)  să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile MAI la alte instituții de învățământ militare (pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti) şi 23 de ani, împliniţi în anul 2017 pentru candidaţii la  Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”;

f) pentru admiterea în instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidații trebuie să îndeplinească, după caz, și criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

g) candidații care au fost declarații ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizație cu caracter politic.

h) alte cerințe specifice fiecărei instituții de învățământ.

 

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

a)     Nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b)    Încearcă su fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

c)     Nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere.

 

Candidații la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare și selecționare mediatizate prin oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații, care este disponibilă la adresa http://animv.ro/licenta.

 

         Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 

1. cererea de înscriere, pusă la dispoziție de către structurile cu sarcini de recrutare;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată/copie) şi foaia matricolă (original/copie legalizată/copie); sau adeverinţă eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2017; Excepție de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidații promoției 2017, care depun o adeverință eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituția de învățământ pentru probele de selecție și verificare a cunoștințelor. Adeverința să conțină: notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, - diplomă de bacalaureat și foaie matricolă -  dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului

           Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezenţa acestuia conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

5. următoarele documente în copie: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

6. CV, autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

7. cazierul judiciar al candidatului;

8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

11. 3 fotografii 3x4 cm și 1 fotografii 9x12 cm.

        

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de  o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

        

         Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

         Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

         Cererile de înscriere la concursul de admitere pot fi primite până la data de 26.05.2017 pentru candidaţii care optează pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, M.Ap.N., Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – Bucureşti, școlile postliceale ale M.Ap.N,  și până la data de 21.07.2017 pentru candidații la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne.

                                                                                                                         

         Datele limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare toate documentele necesare, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului sunt: 20.06.2017 pentru instituțiile de învățământ superior, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne este 11.08.2017

         Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate, iar cu această ocazie le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală.

         Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţia de învăţământ a Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestei instituţii.

         La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”.

     Cei interesaţi pot obţine detalii suplimentare de la ofiţerii Serviciului Resurse Umane, deplasându-se la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, din municipiul Deva, strada Minai Eminescu, nr. 130, apelând numărul de telefon 0254.206722 (int. 20113, 20114), ori de pe site-ul instituţional (https://hd.politiaromana.ro/), accesând de pe pagina principală butonul „Secțiunea carieră, Admitere instituții învățământ”.

În vederea promovării ofertei educaţionale a M.A.I., poliţiştii hunedoreni, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, au demarat o campanie de informare directă a elevilor claselor terminal de liceu cu privire la posibilitatea urmării unei cariere de poliţist.

Până în momentul de faţă, 18 tineri s-au prezentat la sediul Serviciului Resurse Umane pentru a depune cereri în vederea susţinerii examenului de admitere în una dintre instituţiile de învăţământ ale M.A.I. Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 9 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *

* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Catalog Display-uri
Publicitare 2019
0721 722227
Promoţionale 2019
office [at] confortmedia.ro
0721 722227


Publicitate
Newsletter