15.04.2018,  13:00:50 | 0 comentarii | 673 vizualizari
Direct de la sursă: Adevărul despre termoficarea Văii Jiului
de Ziarul Vaii Jiului

În urma preluării de către mass media a informaţiei referitoare la interpelarea adresată Ministerului Energiei de către dl. senator Cornel Cristian Resmeriţă, facem următoarele precizări:

Pentru a înţelege complexitatea aspectelor legate de situaţia curentă a activităţii de furnizare a agentului termic în Valea Jiului, considerăm utilă prezentarea unui scurt istoric.
Începând cu anul 1981, în Valea Jiului, încălzirea locuinţelor şi asigurarea apei calde menajere s-a realizat, în sistem centralizat, în localităţile Petroşani, Aninoasa, Vulcan si Lupeni, prin intermediul grupurilor energetice din cadrul Termocentralei Paroşeni - în prezent sucursală a Complexului Energetic Hunedoara.
Reţeaua de termoficare (transport şi distribuţie) a Văii Jiului a fost proiectată la sfârşitul anilor ’70, pe baza calculelor tehnico economice care au ţinut cont de ansamblul sistemului şi în special de necesitatea asigurării necesarului de energie termică în sistem centralizat pentru toţi consumatorii racordaţi la acest sistem, precum şi pentru locuinţele care urmau să fie construite, conform planului de dezvoltare urbană din acea perioadă.
Sistemul de termoficare din Valea Jiului este constituit din: SACET - CET Paroşeni, două magistrale şi reţele de distribuţie, precum şi consumatori urbani şi industriali.
Cele două magistrale de termoficare şi punctele termice ce deservesc oraşele mai sus amintite au fost în proprietatea unei singure regii de termoficare, respectiv IGCL PETROŞANI, până în anul 1987, când magistralele de termoficare şi racordurile au fost predate printr-un PROTOCOL de preluare nr. 61012/ 23.06.1987 Sucursalei Electrocentrale Paroşeni, regia locală de termoficare administrând doar punctele termice şi reţelele secundare.
Precizăm că, atunci când a fost realizată actuala Instalaţie de Termoficare Valea JIULUI, investiţia a fost realizată din fonduri publice, pentru toată Valea JIULUI de către I.G.C.L. Petroşani care deservea toate oraşele racordate la SACET, unitate care era în subordinea CPJ - HUNEDOARA.
După 1990, Regia de termoficare Petroşani s-a divizat, înfiinţându-se astfel 4 societăţi comerciale având ca obiect de activitate distribuţia energiei termice, fiecare oraş al Văii Jiului având o societate de distribuţie a energiei termice cu acţionar principal Consiliul Local al fiecărei unitate administrativ teritorială, respectiv Petroşani, Vulcan, Lupeni şi Aninoasa. Sistemul de termoficare din Valea Jiului, a fost proiectat pentru o capacitate de 35.268 consumatori (apartamente racordate la sistemul centralizat, agenţi economici şi instituţii publice de pe raza municipiilor Petroşani, Vulcan, Lupeni şi a oraşului Aninoasa).
I. Municipiul Petroşani
În prezent, activitatea de distribuţie a agentului termic către populaţie se realizează prin operatorul S.C. Termoficare S.A. Petroşani, cu sediul în Municipiul Petroşani, str. Mihai Eminescu nr. 1518, în baza convenţiei încheiate pentru iarna 2017-2018, societate aflată în procedură generală de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2006.
Cererea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă a fost formulată de către debitoarea S.C. Termoficare S.A. Petroşani, care şi-a manifestat intenţia de reorganizare a activităţii potrivit dispoziţiilor legale in vigoare.
Prin sentinţa nr. 28/F/17.01.2011 a Tribunalului Hunedoara a fost admisă cererea debitoarei, dispusă deschiderea procedurii generale de insolvenţă faţă de aceasta, în calitate de administrator judiciar fiind desemnată firma SP Heral Consult IPURL cu sediul în Orăştie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 42, judeţul Hunedoara.
În cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.03.2011 s-a hotărât continuarea perioadei de observaţie a societăţii şi s-a ales comitetul creditorilor din care fac parte SE Paroşeni - S. CEH.SA, Primăria Municipiului Petroşani şi Consiliul Local al Municipiului Petroşani.
Potrivit dispoziţiilor Legii nr.85/2006, a fost întocmit un plan de reorganizare pentru o perioada de maxim 3 ani, plan aprobat de creditori şi confirmat de către judecătorul sindic, prin Sentinţa nr. 1264/18.09.2012, societatea continuându-şi activitatea, sub supraveghere, urmând a achita creanţele conform Planului de reorganizare.
Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold sunt în sumă de 62.331.925,80 lei, din care 38.999.280,41 lei c/val. energie termica şi 23.332.645,39 lei penalităţi.
Suma înscrisă la masa credală este de 57.100.346,04 lei.
Sistemul de distribuţie aferent Municipiului Petroşani a fost proiectat şi realizat pentru 13.717 consumatori. În prezent, în Municipiului Petroşani, totalul apartamentelor branşate este în număr de 2.265 (reprezentând circa 17% din capacitatea ei), la care se adaugă 33 gospodării individuale, 11 instituţii publice şi 187 agenţi economici. Distribuţia energiei termice se face printr-un număr de 33 puncte termice, cu o putere instalată de 78,18 Gcal/oră din care pentru încălzire 68,15 Gcal/oră şi apă caldă 10,03 Gcal/oră, lungimea reţelei de distribuţie fiind de 54.804 m.
Toate punctele termice sunt echipate cu sisteme de pompare de ultimă generaţie, cu schimbătoare de căldură. Din punctul de vedere al reţelelor termice, procentul de reabilitare al acestora este de circa 40,8%, cele mai multe reţele reabilitate fiind în zona de Nord a oraşului.
II. Municipiul Vulcan
În prezent, activitatea de distribuţie a agentului termic către consumatori (instituţii publice) se realizează prin operatorul S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, în baza unei convenţii încheiate cu S. CEH-SA - SE Paroşeni pentru furnizare agentul termic pentru iarna 2017-2018, doar pentru instituţiile publice (spital, şcoli, grădiniţe).
Anterior, activitatea de distribuţie a agentului termic către populaţie şi agenţii economici s-a realizat prin operatorul S.C. Edil Therma S.A., societate care a fost lichidată în urma procedurii de faliment, conform Legii nr.85/2006.
Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului s-a făcut prin Sentinţa nr. 744/F/2010 din data de 11.08.2010, pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 3769/97/2009, în temeiul art. 108 alin.1 şi art.109 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2006.
Lichidator judiciar în cauză a fost numit Quantumm SPRL cu sediul în Deva, str. Mărăşti, bl.D3, sc.4, ap.44, judeţul Hunedoara, fost administrator judiciar al debitoarei.
Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold la data de 30.11.2017 pentru SC Edil Therma SA sunt în sumă de 27.845.712,12 lei din care 16.942.392,56 lei c/val. energie termică şi 10.903.319,56 lei penalităţi.
În data de 30.11.2017, suma de 27.845.712,12 lei a fost înregistrată pe pierderi din creanţe clienţi ca urmare a încheierii procedurii de faliment şi sentinţei definitive numărul 702/F/09.11.2016.
După intrarea în procedură de faliment a S.C. Edil Therma S.A., activitatea de distribuţie a energiei termice a fost preluată de către S.C. Pregoterm S.A., societate din care s-a desprins S.C. Termoficare S.A. Vulcan care şi-a asumat activitatea de distribuţie energie termică la nivelul municipiului Vulcan, inclusiv creanţele şi datoriile din această activitate.
Distribuţia energiei termice s-a derulat prin SC Termoficare SA Vulcan, până în data de 08.02.2016, când Adunarea Creditorilor a hotărât sistarea livrării agentului termic în sistem centralizat pentru Municipiul Vulcan.
SC Termoficare SA Vulcan a intrat în faliment în anul 2014 - Dosar insolvenţă nr. 6100/97/2014.
Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold pentru SC Termoficare S.A. Vulcan sunt în sumă de 11.859.070,18 lei din care 9.099.481,40 lei c/val. energie termică şi 2.759.588,78 lei penalităţi.
Suma înscrisă la masa credală este de 11.200.668,21 lei.
Sistemul de distribuţie şi furnizare a energiei termice din 
Municipiul Vulcan este constituit din:
- puncte termice, inclusiv module termice;
- reţele de distribuţie agent termic secundar pentru încălzire;
- consumatori.
Transferul căldurii de la agentul termic primar la agentul termic secundar, pentru alimentarea consumatorilor cu încălzire, era realizat prin intermediul unor echipamente şi instalaţii amplasate în cadrul celor 14 puncte termice şi 5 module termice funcţionale în Municipiul Vulcan şi deservea un număr de 8290 consumatori. În prezent, se mai furnizează agent termic doar la instituţii publice/UAT din cadrul Municipiului Vulcan.
III. Municipiul Lupeni
Activitatea de distribuţie a agentului termic către populaţie s-a realizat prin operatorul S.C. Universal Edil S.A. Lupeni, cu sediul în municipiul Lupeni, str. Bărbăteni, nr.163, judeţul Hunedoara, societate aflată în procedura simplificată de insolvenţă (faliment) prevăzută de Legea nr.85/2006.
Cererea de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă a fost formulată de către debitoarea S.C. Universal Edil S.A. Lupeni.
Prin sentinţa nr. 800/F/31.05.2011 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 3988/97/2011 a Tribunalului Hunedoara, a fost admisă cererea debitoarei, dispusă deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă faţă de aceasta în baza art. 32 alin.1 din Legea nr.85/2006, în calitate de administrator judiciar fiind desemnată firma General Activ Expert IPURL cu sediul în Petroşani, str. Carpaţi, bl.2, sc.7, ap.1, judeţul Hunedoara.
La data de 19.08.2011 a avut loc Adunarea Generală a Creditorilor debitorului S.C. Universal Edil S.A. Lupeni, ocazie cu care a fost ales şi comitetul creditorilor din care fac parte: S.C. Electrocentrale Paroşeni S.A., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
În Municipiul Lupeni, distribuţia energiei termice s-a făcut, până în data de 05.02.2016, prin SC Universal Edil SA Lupeni (în faliment), dată la care, prin procesul verbal nr.185/05.02.2016 al şedinţei Adunării creditorilor, Societatea Complexul Energetic Hunedoara - prin administrator special Casa de Insolvenţă GMC SPRL - creditor ce deţine creanţe în proporţie de 100%, a hotărât sistarea livrării agentului termic în sistem centralizat către această societate aflată în faliment.
Creanţele din energia termică livrată conform facturilor existente în sold pentru SC Universal Edil SA Lupeni sunt în sumă de 30.216.574,68 lei, din care 16.313.990,24 lei c/val. energie termică şi 13.902.584,44 lei penalităţi.
Suma înscrisă la masa credală este de 30.209.216,05 lei, la data deschiderii procedurii creanţele fiind în sumă de 34.711.338 lei.
Sistemul de alimentare cu energie termică se realiza prin intermediul celor 14 puncte termice dispuse pe raza municipiului Lupeni. Toate punctele termice erau dotate cu schimbătoare de căldură cu plăci. Lungimea reţelelor de distribuţie proiectate iniţial a fost de 52 km pentru alimentarea cu energie termică şi apă caldă menajeră a 9020 de consumatori. În momentul de faţă, nu se mai furnizează agent termic în Municipiul Lupeni.
IV. Oraşul Aninoasa
Activitatea de distribuţie a agentului termic către populaţie s-a realizat prin operatorul D. S.C. CITADIN S.A. Aninoasa, societate căreia i s-a sistat livrarea de agent termic din anul 2007 pe motiv de neplată şi care, prin sentinţa numărul 59/F/2016, a fost închisă prin procedură de faliment.
Creanţele din energia termică livrată pentru SC CITADIN SA Aninoasa, conform facturilor existente în sold la data de 29.02.2016, dată la care suma a fost trecută pe pierderi din creanţe clienţi, au fost în sumă de 1.794.298,54 lei.
Facem precizarea că nerecuperarea creanţelor nu este imputabilă S. CEH-SA în condiţiile în care societatea a uzat de toate pârghiile legale pentru soluţionarea stingerea acestora.
Pe parcursul întregii perioade în care a furnizat agent termic, SE Paroşeni a făcut eforturi deosebite pentru a asigura confortul termic cât mai ridicat al beneficiarilor acestui serviciu, străduindu-să să compenseze prin dedicaţie şi profesionalism dificultăţile financiare, lipsurile materiale şi condiţiile meteorologice nefavorabile.
Cu toate acestea, administrarea unei reţele de termoficare atât de extinse a depăşit puterea de gestionare a producătorul agentului termic, astfel încât, în anul 2012, din iniţiativa prefectului de la acea vreme, dl Sorin VASILESCU, s-a lansat ideea „înfiinţării unui operator unic care să furnizeze locuitorilor Văii Jiului agent termic în sistem centralizat” ca o consecinţă „a discuţiilor purtate în ultima perioadă de către toate autorităţile şi instituţiile implicate în gestionarea aspectelor care ţin de problematica socială”.
Ideea a prins contur şi, în anul 2014, s-a materializat prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Termoficare prin intermediu căreia urmau să se găsească soluţii pentru implicarea autorităţilor locale în reabilitarea reţelei de termoficare astfel încât furnizarea agentului termic să poată fi realizată în condiţii optime şi să redevină accesibilă în toate localităţile Văii Jiului.
Din păcate, această iniţiativă a rămas şi la această oră la stadiul unor discuţii axate pe perspectiva preluării de către autorităţile publice locale a magistralelor de termoficare, precum şi întocmirea prin ADI Termoficare Valea Jiului a documentaţiilor necesare pentru atragerea de fonduri nerambursabile şi din alte surse, în vederea realizării lucrărilor de investiţii necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare din Valea Jiului în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termică.
În aceste condiţii, gestionând singură atât o situaţie financiară dificilă, cât şi o reţea de termoficare extinsă şi învechită, SE Paroşeni reuşeşte în fiecare iarnă să asigure furnizarea agentului termic, respectându-şi obligaţiile care îi revin.
Meritul acestei reuşite revine în primul rând beneficiarilor care înţeleg că de plata acestui serviciu depinde continuarea furnizării agentului termic şi, în al doilea rând, angajaţilor implicaţi, direct sau indirect, în întreg lanţul activităţilor care conduc la asigurarea confortului termic al populaţiei.
Pentru asigurarea continuităţii livrării agentului termic cât şi pentru asigurarea funcţionării Termocentralei Paroşeni în următorii ani şi implicit utilizarea cărbunelui extras în unităţile miniere din Valea Jiului, S.CEH.SA - S.E. Paroşeni a realizat investiţii pentru eficientizarea capacităţilor de producţie din aceasta termocentrala, producţie ce urmează a fi realizată cu respectarea tuturor cerinţelor de mediu în vigoare. În susţinerea acestei afirmaţii menţionăm că au fost realizate reabilitarea Grupului IV de 150 MWh si 150 Gcal (investiţie de aprox. 150 mil. USD), construirea unui CAF de 103,2 Gcal. Sunt în curs de finalizare investiţiile în vederea conformării la cerinţele de mediu în vigoare.
Blocul IV este singurul din România care îndeplineşte cerinţele de mediu privind Nox, se situează în limitele admise privind nivelul pulberilor şi, la finalizarea unui efort investiţional de 65.300.000 Euro, va fi conform în ceea ce priveşte emisiile de SO2 şi transportul/depozitarea zgurii şi cenuşii.
S. CEH-SA subliniază încă o dată faptul că instalaţiile din cadrul SE Paroşeni sunt pregătite să furnizeze agent termic către toate localităţile din Valea Jiului cu condiţia preluării magistralei de transport în administrarea autorităţilor locale în vederea reabilitării şi rentabilizării acesteia.
Biroul de presă al S. CEH-SAInformatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  Cât fac 7 ori 6  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!

* * *
Locuri de muncă


* * *
Publicitate


* * *
Anunt GAL Cheile Sohodolului - prelungire MCS 7.2-15.04.2019

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Catalog Display-uri
Publicitare 2019
0721 722227
Promoţionale 2019
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter