23.10.2018,  18:53:23 | 0 comentarii | 431 vizualizari GALERIE:     FOTO    
În ciclul „Istoria presei din Valea Jiului”, Marian Boboc vă prezintă / „Montanistică și metalurgie” nr. 1/ 1922
de Marian BOBOC

Pentru presa interbelică a Văii Jiului, 1922 a fost cel anul cel mai bogat în apariții. Una dintre publicațiile apărute în acest an a fost „Montanistică și metalurgie”. Întrucât până în prezent ediția nr. 1 a rămas „o comoară” în bibliotecă „îngropată”, am bucuria de a o „dezgropa” și de a-i „îmbogăți” și pe iubitorii de istorie a presei. Prețiosul exemplar se află la Biblioteca Academiei Română din București, la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj sunt păstrate doar colecțiile din 1924 ale acestei reviste. Din păcate, când am publicat volumul „Presa Văii Jiului de la Z la Z. 1887 – 1942”, nu intrasem în posesia acestui prim exemplar. Din fericire, acum am intrat. Îi mulțumesc prietenei Ivona Berceanu, pentru sprijinul acordat cu amabilitate, ca de fiecare dată când am apelat la ea.

Încă din titlu se observă că ediția nr. 1 din „Montanistică și metalurgie/ Bányászhat és kohászat” este bilingvă. Cele 8 pagini câte numără revista sunt împărțite în două. Jumătatea din stânga a paginii este scrisă în limba română, iar jumătatea din dreapta – traducerea în limba maghiară. Acest bilingvism este de înțeles, dată fiind compoziția etnică a angajaților la societățile miniere din Valea, publicul-țintă al revistei. 
„Montanistică și metalurgie/ Bányászhat és kohászat” apare în luna iunie 1922 la Petroșeni, ca revista oficială a Asociațiunei Funcționarilor Tehnici, Minieri și Metalurgici din Ardeal și Bănat. Editor este chiar președintele Asociațiunei, Arpad Schreiber. Secretarul central al Asociațiunii, Ștefan Tomuța, este redactorul responsabil. Publicația își propune un ritm de apariție lunar, abonamentul pe 12 luni costă 60 lei, fiind achitat la Mina Est din Petroșani, unde se află redacția și sediul asociației. Revista este o producție 100% a Văii Jiului. Nu doar redacția se află aici, ci și tiparul. Revista este tipărită la Institutul de arte grafice „Jiul Cultural” Soc. An. Petroșani.
Prima ediție este trimisă mai multor domni, cei mai mulți membri ai asociațiunei, pentru a lua act de apariției revistei, dar și pentru a se abona la aceasta. De la bun început, editorii se dovedesc foarte chivernisiți cu averea asociației: „Rugăm pe acei Domni care nu doresc a fi abonați revistei noastre să binevoiască acest exemplar a ni-l trimite înapoi”. 
În afară de vânzarea liberă (la Petroșani, în 1922 chioșcul de presă este situat între judecătoria și podul peste Maleia), abonamentele și publicitate reprezintă în epoca interbelică sursele de finanțare ale ziarelor din Valea Jiului. Fiind vorba de o revistă de breaslă, acestor resurse de finanțare li se mai adaugă o subvenție provenită din cotizații. Și aici „presidenția centrală” (care este identică cu conducerea redacțională) se arată grijulie, avertizându-i cu politețe pe membrii asociației: „Rugăm pe toți colegii care cu cotizația sunt în restanțe să binevoiască toate restanțele să le achite, ca apărerea și redactarea revistei să nu poată fi îngreunată”. Chiar dacă în prima ediție nu apare nici o casetă publicitară, aflăm prețul anunțurilor: „Un cuvânt cu litere normale Lei 150, cu litere groase și mari Lei 3”. Fiind vorba totuși de o revistă cu circulație în mediul tehnic, firmele și negustorii cu activitate în domeniul minier vor apela la serviciile publicitare ale revistei.

În deschiderea primei ediții din „Montanistică și metalurgie/ Bányászhat és kohászat”, Ion Winklehner (Director General Tehnic al Soc. Petroșani S.A. română pentru exploatarea minelor de cărbuni) transmite 
„Salutări revistei noastre”:
„Salut revista cu ocaziunea apariției sale și doresc răspândirea ei cât mai largă. Doresc însă și ca această revistă să se nizuiască a spori cunoștințele tehnice ale încercaților noștri muncitori și să reprezinte interesele îndrituite ale acestora. Sprijinul principal al exploatărilor îl formează funcționarii tehnici destoinici, instruiți și pricepuți și chemarea acestei reviste este de a răspândi între ei cunoștințe, sentimente de datorință și conștiință, căci noi cu toții suntem chemați, ca cu munca noastră să servim țara și să asigurăm dezvoltarea economică a aceleia. Cărbunele și metalul sunt temeliile vieții economice ale fiecărui Stat, și bunăstarea țării în mare parte se razimă pe umerii minerului și ai topitorului. Doresc nouiei reviste, colaboratorilor și tuturor cetitorilor ei un 
         Bun noroc!”
Frumoase cuvinte, adevărat elogiu adus funcționarilor tehnici. Surprinde dimensiunea patriotică a spuselor, căci numele lui Winklehner a fost nu o dată amestecat în diverse povești cu iz iredentist maghiar. Cea mai fascinată s-a desfășurat la Castelul lui Maderspach de la Iscroni chiar în anii 1921-1922 (și poate fi citită în volumul subsemnatului „Ecouri din Aninoasa”).
După directorul general Winklehner, inginerul Blășian transmite, la 2 iunie 1922, un mesaj împachetat în cuvinte meșteșugite președintelui Schreiber:
„Domnule Președinte 
Cu multă satisfacție sufletească am primit telegrama, prin care sunt încunoștințat că Uniunea 
D-voastră mai ales în adunarea generală, ținută la 2021 Mai în Petroșeni, de patronul Uniunii.
Înțeleg și voi aprecia această hotărâre a Uniunii 
D-voastre, și voi considera întotdeauna ca cel mai prețuit cadou adus din partea acelora, cu cari două decenii am petrecut zile plăcute și neplăcute, dat 
totdeauna în cea mai frumoasă armonie, muncă intensivă și productivă.
Că cine sunteți nu am cetit-o din jurnale. V-am cunoscut la muncă comună, când împreună cu D-voastră aveam datorința a subjuga forțele elementare ale naturii.
Cariera cea mai nobilă este cariera minerului. Minerul nu numai că produce cele mai necesare materiale trebuințelor societății omenești de ai, dar zi de zi își face munca în șiroaiele gloanțelor inimei, îndreptate contra lui în forme deosebite ca presiune, apă, foc, explozie și erumpere de grizu etc.
Problema conductorului!... O cunoaște cel ce Vă cunoaște și cei care au lucrat cu Dvoastră și nu au trândăvit o viață întreagă.
Nu continui, căci mă abat prea mult de la scopul acestei adrese.
Comunicați, d-le Președinte, toți colegilor de muncă, că le mulțumesc pentru iubirea și încredere pusă în mine.
Promit că și în viitor voi năzui după modestele mele puteri a face tot posibilul ca această Uniunea să-și ajungă scopul menit pentru binele comun și prosperarea membrilor săi.
Mă voi năzui să rămân în contact cât mai strâns cu această Uniune, cu colegii de muncă, ca astfel să Vă pot servi pe o scară cât mai întinsă.
Salut Uniunea. Vă salut d-le Președinte cu salutul strămoșilor noștri:
Fortuna salutaris”

Rostul revistei este vizibil încă de la prima ediție: prezentarea activității Asociațiunei Funcționarilor Tehnici, Minieri și Metalurgici din Ardeal și Bănat. Care activitate are ca scop reconsiderarea de către statul român a statului acestor funcționari (denumiți și conductori tehnici) mineri, absolvenți ai Școlii Medii Miniere de 3 ani (un fel de subingineri…), cei mai mulți angajați din vremea când Ardealul și Banatul făceau parte din Imperiul Austro-Ungar.
În zilele de 20 și 21 mai 1922 are loc la Petroșani un congres al Uniunii funcționarilor tehnici minieri și metalurgi. Delegații hotărăsc schimbarea denumirii Uniunii în Asociațiunea Funcționarilor Tehnici, Minieri și Metalurgici din Ardeal și Bănat, mutarea sediului central de la Cluj la Petroșani (la Cluj fiind înființat un secretariat central) și alegerea unei noi conduceri. Noul comitet ales este format din: Arpad Schreiber (președinte), Gheorghe Vermeși și Ioan Dușa (subprezidenți), Ștefan Tomuța și Ștefan Jaczkó (secretari), Ștefan Cupșan (casier), Sabin Golgoțiu și Andreiu Oravecz (controlori).
În acest prim număr Arpad Schreiber publică un apel lansat la 23 mai 1922 la Petroșani „Către toți colegii (funcționarii tehnici), cari au terminat școala medie (de 3 ani) minieră”, în care sunt enumerate 9 puncte din programul asociațiunei și care vor putea fi transpuse în faptă cu ajutorul noii reviste „Montanistică și metalurgie”: „În ajungerea tuturor acestor scopuri, ne va servi ca cel mai bun mijloc: foaia noastră de specialitate, care în viitor va apare în limba română și maghiară, și pe care o vom trimite tuturor acelor persoane, care ne poartă grija și se ocupă de soarta noastră”. Întrucât membri ai asociației nu pot fi decât funcționarii tehnici minieri cu diplomă (cu cursuri de 3 ani), numărul estimat al acestora este de 250-270. Care, teoretic, ar fi trebuit să fie și abonații revistei. Sub numele lui Schreiber scrie: „conducător tehnic cu diplomă, preș. al Centrului Asociațiunii”.

Firește, „Montanistică și metalurgie” alocă un spațiu amplu (mai bine de două pagini) adunării generale a Asociațiunei Funcționarilor Tehnici, Minieri și Metalurgici din Ardeal și Bănat, care loc la 21 mai la Clubul Cultural Petroșani. La adunare participă 35 de delegați, reprezentând 216 membri din 25 de „colonii miniere”. Din Valea Jiului participă: Iosif Filinger, N. Zeller și N. Hromatka (din Lupeni), Iosif Zoller, Francisc Ember, Iuliu Ronai, Carol Stark, Ioan Dușa, Nicolae Leach, Ștefan Tomuța, Iosif Moldovan și Traian Bârsan (din Lonea), N. Maroși, N. Gruber, Sabin Golgoțiu, Ludovic Kalat, Ștefan Cupșan și Arpad Schreiber (din Petroșani).
 
În afară de chestiunile organizatorice al asociațiunii, mai aflăm „Ce anume calificație se recere de la angajații la exploatările petrolifere și uleiuri” și 3 „știri miniere”. Dintre acestea una se referă la cea mai mare tragedie întâmplată în mineritul din Valea Jiului, la 27 aprilei 1922 la mina Lupeni, unde au murit într-o explozie 82 de oameni. CATASTROFA DIN LUPENI: „În toate coloniile miniere, s-au aranjat colecții, în ajutorarea rămașilor după nefericiții, căzuți victime în catastrofa din Lupeni. Rugăm pe domnii colegi, funcționari, technici minieri diplomați, care au dăruit ceva să ne comunice sumele și numele, spre a putea lua act și noi, iar pe acei stimați colegi, care încă nu au donat, însă ar dori și ei să contribuie la acest act umanitar, îi rugăm să binevoiască a trimite donațiunile la Prezidenția Centrală, de unde se vor expedia destinației, și sumele se vor achita prin revista noastră”.
   
La arhivele devene zm aflat câteva documente importante referitoare la înființarea ei.
La 12 iunie 1922, Arpad Schreiber (președintele Asociațiunei funcționarilor technici minieri și metalurgi din Ardeal și Bănat) și Ștefan Tomuța (secretarul asociației) semnează o cerere către subprefect pentru încuviințarea editării revistei „Montanistică și Metalurgie”. Primul, în calitate de editor, al doilea ca redactor responsabil al preconizatei publicații. Cererea ne aduce lămuriri prețioase din laboratorul pregătirii acestei:
„Mult Onorate Domnule Subprefect:
Subsemnații, ca reprezentanții Asociațiunii funcționarilor technici minieri și metalurgi din Ardeal și Bănat, cu onoare înștiințăm că dorim a înființa o revistă de specialitate, rugându-vă să binevoiți a ne încuviința autorizația ca, cu începerea zilei de 1 Iulie a.c., să putem porni apariția revistei.
Conform prescripțiilor legale, cu onoare comunicăm următoarele:
1. Revista va fi proprietatea Asociațiunei susmenționate, toate spesele de ediție etc. le va acoperi corporația, respectiv Centrala, cu sediul în Petroșani, prin reprezentanții însărcinați cu conducerea. Editorul îl anunțăm în persoana lui Schreiber Arpad, prim maestrul minier șef și președintele Asociațiunei. Despre care alăturăm sub A. certificatul de moralitate, eliberat de Primăria din Petroșani. Locuiește în Petroșani, Colonia Praga.
2. Redactor responsabil: Tomuța Ștefan, funcționar technic minier, secretarul Asociațiunei, despre care anexăm, la fel certificat de moralitate, locuiește în Petrila, Colonia Regina Maria, Str. Vasile Alecsandri, No. 86.
3. Revista se va tipări în Tipografia Societății pe acții: Jiul Cultural din Petroșani.
4. Titlul Revistei va fi: Montanistică și Metalurgie, în format quart, mărime: 32+23, pe 8 pagini.
5. Va apare în Petroșani, lunar, o dată.
6. Caracterul revistei: știențific, cuprinzând chestiuni, probleme de specialitate minieră și metalurgică, urmărind răspândirea cunoștințelor de profesiune minieră, chestiuni culturale, morale și sociale, cu politică nu se ocupă.
7. Revista se va redacta în limba română și magheară.
8. Expediția se va face din Petroșeni, prin Tipografia Jiul Cultural”.
În 1922 Arpad Schreiber avea 33 de ani.
La 29 iunie 1922 subprefectul județului Hunedoara dă undă verde editării publicației: „Luăm cunoștință la cererea Dvs. înreg. la (…)/ 1922, prin care este anunțată scoaterea reviste lunare cu titlul Montanistică și Metalurgie, sediul - Petroșani. Revista va apare în condițiunile amintite în cererea Dvs. sus invocată. Vă atragem atențiunea asupra dispozițiunilor cuprinse în…”.
 „Montanistică și Metalurgie” apare până în 1928, când își încetează apariția. Este continuată de o altă revistă, „Conductor tehnic”. 
„Montanistică și Metalurgie” rămâne o revistă foarte interesantă, singulară în peisajul presei din Valea Jiului.Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 2 ori 9  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter