07.11.2011,  21:58:42 | 0 comentarii | 571 vizualizari
Un megaproiect susţinut şi de Ziarul Vãii Jiului / Ion D. Sîrbu - 90-20
de Ziarul Vaii Jiului

â–º Un proiect cultural finanţat de Uniunea Scriitorilor din România.

 

Uniunea Scriitorilor din România              
Universitatea din Craiova
Filiala Craiova Facultatea de Litere
Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova

1. Scurtã descriere a proiectului
Proiectul propus are urmãtoarea temã: Ion D. Sîrbu - 90-20.
Acest proiect vizeazã marcarea împlinirii a 90 de ani de la naşterea scriitorului Ion D. Sîrbu (28 iunie 1919, Petrila) şi a 20 de ani de la moartea sa (17 septembrie 1989, Craiova). Cele douã evenimente menţionate vor fi abordate în cadrul unui ansamblu de activitãţi prevãzute în perioada 15-30 iunie 2009 şi vizeazã viaţa şi activitatea lui Ion D. Sîrbu, cu precãdere ultima parte, când scriitorul a trãit la Craiova (1965-1989). Aici I. D. Sîrbu a fost secretar literar al Teatrului Naţional (pânã în 1975) şi a scris cea mai mare parte a operei, inclusiv literatura publicatã postum. Numeroase alte instituþii şi locuri din Craiova sunt legate, de asemenea, de biografia şi de scrierile lui Ion D. Sîrbu. Considerãm deci cã existã suficiente motive pentru organizarea unei suite de manifestãri care sã readucã în atenţia celor interesaţi aceste aspecte, dar sã fie şi un omagiu implicit adus unuia din cei mai valoroşi şi originali scriitori români descoperiţi în completitudinea lor abia dupã 1990. 

Totodatã, având în vedere tocmai valoarea şi originalitatea majoritãţii operelor publicate postum, ne propunem şi o abordare interculturalã prin traducerea unor texte literare scrise de Ion D. Sîrbu în limbile francezã şi englezã. Efectuarea traducerilor se va desfãşura sub îndrumarea competentã a unor traducãtori cu experienţã şi cadre didactice  universitare de specialitate, în workshop-uri, cercuri şi cenacluri frecventate de studenţi ai secţiei de traducãtori (francezã-englezã) de la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. Textele traduse vor fi postate pe site-urile catedrelor de francezã şi englezã, de la Facultatea de Litere a Universitãţii din Craiova, ca şi pe site-urile unor publicaţii din Craiova şi din ţarã. De asemenea, ele vor fi propuse periodic spre tipãrire în reviste studenţeşti, li­terare şi de culturã din Craiova şi din România, iar versiunile în limbile francezã şi englezã în publicaţii din ţãri francofone şi anglofone, în limita posibi­litãţilor ce urmeazã a fi identificate prin contacte directe. 

În derularea proiectului va fi antrenat şi Teatrul Naþional din Craiova prin organizarea unei expoziţii documentare despre activitatea lui Ion D. Sîrbu în ca­litate de secretar literar al instituţiei, ca şi prin monologuri, micro-spectacole, scene din piesele de teatru ale scriitorului care au fost reprezentate pe scena teatrului craiovean.

De asemenea, cu sprijinul Consiliului Local  şi al Primãriei Petroşani, se va amplasa în centrul civic al acestui municipiu (scuarul de lângã fostul Liceu de Stat pentru bãieţi, actualmente Școala Sportivã) un bust al scriitorului Ion D. Sîrbu. 

 

2. Datele de desfãşurare a activitãţilor prevãzute în proiect
înând seama de faptul cã la 28 iunie 2009 se vor împlini 90 de ani de naşterea lui Ion D. Sîrbu, derularea proiectului va avea loc în perioada 15-30 iunie 2009, dupã cum urmeazã:

- 15 şi 18 iunie 2009: ciclu de conferinţe despre activitatea de secretar li­terar al lui I. D. Sîrbu la Naţionalul craiovean, urmate de spectacole-recital din opera dramaticã a scriitorului (minimum douã conferinţe urmate de douã spectacole). În 15 iunie 2009 va fi inauguratã şi expoziţia do­cumentarã Ion D. Sîrbu - secretar literar al Teatrului Naţional Craiova, în foaierul acestei instituţii.

- 20 şi 23 iunie 2009: lecturi publice în limbile românã, francezã şi englezã, susţinute de studenţi ai cercului de traducãtori INTERCULTURA (îndrumãtori: conf. univ. dr. Ioan Lascu, Anda Rãdulescu şi Victor Olaru, Facultatea de Litere, secţia traducãtori), la Biblioteca Judeţeanã "Alexandru şi Aristia Aman" - Craiova (20 iunie: românã şi francezã; 23 iunie: românã şi englezã). Lecturile publice vor fi urmate de monologuri şi scene interpretate de actori ai Teatrului Naţional Craiova. 

- 27 iunie 2009: organizarea şi desfãşurarea unui colocviu pe tema: Opera literarã a lui Ion D. Sîrbu: contradicţie şi valoare, conformism şi spi­rit contestatar. Participã scriitori, critici literari, cercetãtori invitaţi din Filialele U. S. R. şi din centrele universitare Bucureşti, Cluj, Iaşi, Sibiu, Piteşti, Craiova. Comunicãrile susţinute în cadrul colocviului vor fi publicate ulterior în Ramuri şi în alte reviste literare din Craiova.

- 28 iunie 2009: dezvelirea unui bust "Ion D. Sîrbu" în centrul civic al municipiului Petroşani, în scuarul din vecinãtatea fostului Liceu, al cãrui elev a fost cel ce avea sã fie scriitorul Ion D. Sîrbu. Ceremonia va fi urmatã de un pelerinaj la Casa memorialã "Ion D. Sîrbu" din Petrila, oraşul natal al scriitorului.

- în perioada 15-30 iunie 2009 se vor definitiva textele traduse. Ele vor fi citite / prezentate, conform unor programe speciale, şi în cadrul altor manifestãri literare: întâlniri cu scriitori, concursuri şi sesiuni studenţeşti de profil, cenacluri, lansãri de reviste şi cãrţi etc. şi publicate / propuse spre pu­blicare şi / sau postate în diverse reviste şi pe site-uri electronice. Între revistele literare solicitate se vor numãra: Ramuri, Scrisul Românesc, Mozaicul, Mileniul III, Spectactor, Convorbiri li­terare, Argeş, Euphorion, Tribuna, Steaua, Luceafãrul,  Argos (revistã electronicã) ş.a.

 

3. Instituţia organizatoare
Instituţia organizatoare este Filiala din Craiova a Uniunii Scriitorilor din România în colaborare cu Departamentele de limbã şi literaturã francezã şi englezã de la Facultatea de Litere a Universitãţii din Craiova şi cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova. 

Director de proiect: Ioan Lascu, confe­renþiar universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de limbã ºi literaturã francezã, Universitatea din Craiova, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru în comitetul de conducere a Filialei Craiova a U.S.R., redactor asociat la revista Ramuri.

 

4. Lista participanţilor
a. Traducãtori şi cadre universitare: Anda Rãdulescu, conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de francezã, Universitatea din Craiova (coordonator traduceri), Camelia Venus Manolescu, lector universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de francezã, Universitatea din Craiova (responsabil cu activitatea de traducere a textelor alese din opera lui I. D. Sîrbu din limba românã în limba francezã); Valentina Rãdulescu, lector universitar doctor, Facultatea de Litere, Departamentul de francezã, Universitatea din Craiova (responsabil cu activitatea de  publicare / postare pe site-uri diverse a textelor în limbile românã  şi francezã); Ioan Lascu, conducãtor de proiect, scriitor, traducãtor (organizare şi coordonare generalã, coordonator responsabil cu activitatea de  realizare a proiectului şi publicare în presa literarã). Din partea Departamentului de anglisticã se va solicita asistenţa şi colaborarea prof. univ. dr. Virgil Sârbulescu, şef de catedrã, traducãtor, şi a conf. univ. dr. Victor Olaru, traducãtor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, în calitate de coordonatori ai activitãţii de traducere în limba englezã.
b. Scriitori, critici literari, cercetãtori care urmeazã a fi invitaţi la colocviul Opera literarã a lui Ion D. Sîrbu: contradicţie şi valoare, conformism şi spirit contestatar: Daniel Cristea Enache, Cornel Ungureanu, Marta Petreu, Dumitru Chioaru, Nicolae Oprea, Elvira Sorohan, Antonio Patraş, Mihai Barbu, Nicolae Coande.

 

c. Colaboratori din partea Teatrului Naþional "Marin Sorescu" Craiova: Mircea Cornişteanu, manager general: Nicolae Coande, secretariat literar, scriitor, redactor-şef al revistei Spectactor, coordonator al manifestãrilor rea­lizate în colaborare cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova. În partea de spectacol vor fi angrenaţi actori şi regizori ai T.N.C.   

d. Tineri traducãtori (studenţi şi masteranzi) care vor efectua traduceri de fragmente, capitole etc. din scrierile lui Ion D. Sîrbu: Angheloiu Adrian, Coadã Angela, Dumitraşcu Elena, Florea Alexandra, Gãncilã Andreea, Manolescu Monica Alice, Popescu Carina, Popescu Elena, Severin Ionuþ, Solomonescu Flori, Torişte Adina Elena. Toţi aceşti tineri traducãtori sunt membri activi ai Cercului  de traducãtori din cadrul Universitãţii din Craiova, Facultatea de Litere, iar dintre ei Adrian Angheloiu, Angela Coadã, Monica Alice Manolescu şi Carina Popescu sunt laureaţi ai unor concursuri de traducere interne şi internaţionale organizate în anul 2007. Cercul este condus de Ioan Lascu şi Anda Rãdulescu. Grupului de mai sus li se pot alãtura şi alţi studenţi de la Facultatea de Litere a Universitãţii din Craiova, precum şi tineri traducãtori din Craiova şi din ţarã.
d. Consultanţi permanenţi în derularea proiectului în domeniul traduceri: Irina Mavrodin, profesor universitar doctor, Universitatea din Craiova, poet, eseist şi traducãtor (francezã), Virgil Sârbulescu, profesor universitar doctor, eseist, traducãtor (englezã).

(...)

 

8. Alte instituţii ce vor fi antrenate în derularea proiectului

Proiectul Ion D. Sîrbu - 90-20 va fi asociat cu proiectul de creare şi amplasare a unui bust Ion D. Sîrbu în scuarul din vecinãtatea imobilului fostului Liceu Teoretic Petroşani, prin angajarea cheltuielilor necesare de cãtre Consiliul Local şi Primãria Petroşani. Pentru realizarea schiþelor şi a lucrãrii au fost deja stabilite contacte cu Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Craiova. Dezvelirea bustului este preconizatã sã aibã loc în ziua de 29 iunie 2009, când se împlinesc 90 de ani de la naşterea lui Ion D. Sîrbu. Coordonator al acestui proiect va fi Marian Boboc, ziarist şi scriitor, membru al Filialei Craiova a U.S.R., iar din partea Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Craiova, Marcel Voinea, artist plastic, vicepreşedinte al Filalei Craiova a U.A.P..

Pentru promovarea manifestãrii, vor fi semnate parteneriate cu media localã, instituţii de culturã şi instituţii şcolare din Petroşani sau Petrila.

De asemenea, în derularea proiectului Ion D. Sîrbu - 90-20 vor fi solicitate sume de bani cu titlu de sponsorizãri sau acordarea altor  facilitãţi de sprijin din partea Consiliului Judeţean Dolj, Consiliului Local şi Primãria Craiova, Biblioteca Judeţeanã "Alexandru şi Aristia Aman" din Craiova, Editura şi Fundaţia "Scrisul Românesc" Craiova, Editura "Ramuri".

Director de proiect: conferenþiar universitar doctor IOAN LASCU, poet, critic li­terar, traducãtor, coordonator al cercului de traducãtori al Facultãţii de Litere, Universitatea din Craiova.

 

 Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 4 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter