29.10.2011,  16:56:14 | 0 comentarii | 3084 vizualizari
Aşa, DA! Primăria Uricani şi-a asumat abaterile constatate de Camera de Conturi Hunedoara şi a trecut imediat la îndreptarea acestora
de Ziarul Vaii Jiului

Deşi până la acest moment toţi edilii au ascuns rapoartele Camerei de Conturi de ochii cetăţenilor, Dănuţ Buhăescu o dă pe faţă: asta s-a greşit, iată cum s-a remediat!

Am alocat spaţii largi pentru publicarea celor două documente din considerente ce ţin de buna şi echidistanta informare a locuitorilor oraşului Uricani. Aşa cum spuneam, în timp ce toţi edilii ascund constatările Camerei de Conturi de ochii cetăţenilor, primarul Buhăescu a ales să spună lucrurilor pe nume, arătând atât unde s-a greşit, dar şi măsurile dispuse în regim de urgenţă. Cunoaştem, din experienţa anilor anteriori, că în urma controalelor Camerei de Conturi Hunedoara la alte administraţii locale din Valea Jiului s-au constatat abateri grave, cu prejudicii absolut colosale. La Lupeni, de exemplu, în urma verificării contractului de delegare a serviciului de iluminat public a rezultat o diferenţă de lucrări neexecutate în valoare de 2.645.899 de lei (adică peste 26,5 de miliarde de lei vechi). Întrucât e greu de crezut că şi alţi primari vor proceda precum Buhăescu, promitem să investigăm noi, în interesul cetăţenilor Văii"Jiului, aspectele de acest gen. Vom reveni.

 

 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI A JUDEȚULUI HUNEDOARA

DECIZIA nr. 38/09.12.2010

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, MO nr. 282/29.04.2009, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi;

Examinând abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate în PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE nr. 5772/833/22.10.2010, încheiat în urma acţiunii cod - 2002 - Auditul financiar al contului anual de execuţie a bugetelor oraşelor“, pe anul 2009, misiune de audit efectuată la PRIMÄ‚RIA ORAȘULUI URICANI,

 

SE CONSTATÄ‚:

Abateri de la legalitate şi regularitate care au generat prejudicii:

1.) În baza Acordului colectiv de muncă, respectiv în baza Contractului colectiv de muncă nr. 6355/17.12.2007, în cursul anului 2009 au fost plătite anumite drepturi către angajaţii Primăriei oraşului Uricani după cum urmează:

- la un număr de 120 funcţionari publici şi personal contractual au fost plătite drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii în sumă netă totală evaluată la 17.992 lei la care se adaugă contribuţia de sănătate în sumă totală de 1.288 lei şi impozitul pe venit în sumă totală de 3.440 lei;

- la un număr de 121 funcţionari publici şi personal contractual au fost plătite ajutoare de Paşte în sumă totală evaluată la 42.350 lei, deşi aceste drepturi nu au baza legală.

Au fost deci acordate nelegal drepturi băneşti în sumă estimată brută de 65.070 lei (17.992 lei + 1228 lei + 3440 lei + 42.350 lei).

 

2) În cadrul contractelor de prestări servicii „Servicii de publicitate în mass-media scrisă - cotidian local” nr. 158/82/05.11.2009, respectiv „Servicii de publicitate în mass-media scrisă - săptămânal local” nr. 158/83/05.11.2009, încheiate de unitatea verificată cu S.C. ZIARUL VÄ‚II JIULUI S.R.L. Petroşani, s-a convenit ca publicarea anunţurilor de interes public şi a informaţiilor de interes general legate de activitatea Primăriei oraşului Uricani să se facă pe bază de comandă din partea beneficiarului.

Din verificările efectuate rezultă că în suplimentele Uricani 2010 care au apărut în luna august 2010 împreună cu Ziarul Văii Jiului au fost republicate Hotărâri ale Consiliului Local din perioada noiembrie 2009 - mai 2010, iar în suplimentele care au apărut în august 2010 odată cu Săptămâna Văii Jiului, şi cu Unda de Șoc au fost republicate Hotărâri ale Consiliului Local din perioada martie-mai 2010.

Astfel s-a constatat că, deşi prin comanda nr. 131/93/16.08.2010 a fost solicitată publicarea Hotărârilor de Consiliu Local nr.81-84 emise în luna august 2010, prestatorul a republicat şi Hotărâri ale Consiliului Local din perioada noiembrie 2009 - martie 2010, respectiv martie - mai 2010 (publicate anterior în perioada în care au fost emise) care nu au fost comandate, iar facturile emise pentru serviciile prestate au fost acceptate la plată şi decontate.

Au fost acceptate la plată şi decontate nelegal servicii de publicitate în mass-media scrisă în sumă estimată brută de 6.919,2 lei.

 

3) În baza Hotărârilor Consiliului local al Oraşului Uricani nr. 58/2004 şi 64/2004 s-a procedat la vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil şi a terenului aferent, imobilul în cauză reprezentând un modul din blocul E3 (parter+etaj) care a rezultat în urma demolării unei părţi din acest bloc. Atât în rapoartele de evaluare ale imobilului şi terenului (ale căror valori au constituit preţurile de plecare la licitaţie), cât şi în cadrul contractului de vânzare-cumpărare nr.492/24.01.2005, încheiat între SC Goscomloc SA Uricani (în calitate de reprezentant al Consiliului local al Oraşului Uricani), respectiv S.C. BUY CAMY ALCOM IMPEX SRL Uricani, în calitate de cumpărător, a fost luată în considerare o suprafaţă de 278,62 mp pentru construcţie (suprafaţă desfăşurată), respectiv o suprafaţă de 139,31 mp pentru teren.

Întrucât modulul ce a rezultat prin demolarea unei părţi din blocul E3 nu a fost întabulat înainte de vânzarea lui, în anul 2010 s-a procedat la întocmirea documentaţiei topografice pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra acestui imobil în favoarea oraşului Uricani. Întrucât vânzarea efectivă a modulului s-a produs în anul 2005, prin Hotărârea Consiliului local nr. 73 / 2010 a fost împuternicit secretarul Oraşului Uricani pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare a imobilului întabulat.

Aşa cum rezultă din documentaţia topografică care a stat la baza înscrierii în anul 2010 a dreptului de proprietate în cartea funciară, suprafaţa desfăşurată a imobilului este de 346 mp iar suprafaţa terenului este de 173 mp, rezultând astfel o diferenţă faţă de suprafeţele luate în calcul în anul 2005 (la momentul evaluării şi vânzării efective) de 67,38 mp pentru construcţie, respectiv de 33,69 mp pentru teren.

Prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică nr.399/2010, instituţia verificată a vândut imobilul şi terenul aferent la preţul stabilit în anul 2005, deşi acel preţ a fost corelat cu suprafeţe ale clădirii şi terenului mai mici decât cele măsurate topografic în anul 2010, fără a fi calculată şi solicitată diferenţa de preţ.

Suma estimată brută rezultată din vânzare, necalculată şi neîncasată în anul 2010 aferentă la 67,38 mp pentru construcţie, respectiv la 33,69 mp pentru teren este de 2.113,71 lei.

 

4) Prin contractul nr. 158/34/03-07.2009, având ca obiect executarea lucrărilor de “Modernizare pod peste Jiul de Vest spre gospodăriile ţărăneşti Zona Arsă - Dinoni - Petroasa din Valea de Brazi “, încheiat între Primăria oraşului Uricani, în calitate de beneficiar, respectiv SC Globe Trotters SRL Târgu Mureş, în calitate de executant, cele două părţi au convenit realizarea unor lucrări de consolidare a structurii podului. Din analiza situaţiei de plată decontată s-a constatat că a fost utilizată o cotă de cheltuieli indirecte de 12%, respectiv o cotă de profit de 15%, în timp ce prin devizul ofertă anexat la contractul de lucrări a fost prevăzută o cotă de cheltuieli indirecte de 2%, respectiv o cotă de profit de 2%.

În urma verificărilor efectuate pe teren la obiectivul de investiţii, împreună cu reprezentantul Primăriei oraşului Uricani, s-a constatat că articolul de lucrări H1A20B decontat prin situaţia de plată nu a fost executat, iar o parte din materialele decontate nu se regăsesc în zona investiţiei şi anume cantitatea de 2000 kg plasă sudată tip 226, cantitatea de 600 kg cornier aripi egale 80x80x8, respectiv cantitatea de 350 kg cornier aripi egale 100x100x10. Totodată s-a constatat existenţa altor materiale care nu au fost decontate prin situaţia de plată, respectiv o cantitate aproximativă de 2930 kg oţel beton profil periodic D=12 mm respectiv o cantitate aproximativă de 5280 kg oţel beton profil periodic, D=16 mm.

Cheltuieli nejustificate generate de acceptarea unor cote de cheltuieli mai mari decât cele acceptate prin devizul iniţial, respectiv de recepţia unor articole care nu au fost executate sunt în sumă estimată brută de 25.787,22 lei.

 

5) În cadrul contractului de execuţie nr.158/52/10.08.2009, având ca obiect executarea lucrării „Blocul 13, primele două tronsoane - reabilitare termică”, încheiat între Primăria oraşului Uricani, în calitate de beneficiar, respectiv SC. SIMAR SRL Petroşani, în calitate de executant, cele două părţi au convenit realizarea lucrărilor de reparaţii la acoperiş, aşa cum rezultă din devizul ofertă anexat la contract.

Potrivit devizului ofertă anexat la actul adiţional nr. 1 / 23.09.2009, cele două părţi au convenit realizarea unor lucrări suplimentare la obiectivul „Blocul 13, primele două tronsoane -reabilitare termică”.

Din confruntarea devizului iniţial şi a devizului anexat la actul adiţional, respectiv cu lista cantităţilor de lucrări stabilită de proiectantul lucrărilor, s-a constatat că o parte din articolele de lucrări (cu cantităţile aferente) stabilite de proiectant la obiectul reparaţii acoperiş, au fost preluate de executant în devizul iniţial, însă se regăsesc în plus şi în devizul suplimentar (simbol articol RPCH07A1, RPCH07D1, CE15D2[1], CK01A1, CK01B1, CM03A1, CD07C1).

Cheltuieli nejustificate generate de acceptarea prin devizul suplimentar şi prin situaţia de plată a unor cantităţi de lucrări care nu au fost prevăzute de proiectant şi care dublează prevederile unor articole din antemăsuratoare sunt în sumă estimată de 10.433,38 lei.

În timpul controlului, nu au fost luate măsuri de către entitatea verificată.

 

6) În cadrul contractului de execuţie nr.326/104/15.12.2008, având ca obiect executarea lucrării „Reparaţii si modernizări la UAMS Hunedoara Uricani”, încheiat între Primăria oraşului Uricani, în calitate de beneficiar, respectiv SC. SIMAR SRL Petroşani, în calitate de executant, cele două părţi au convenit realizarea unor lucrări de montaj utilaj încălzire, aşa cum rezultă din devizul ofertă anexat la contract.

Potrivit listei cu cantităţile de lucrări aferente devizului ofertă UMI 028 Montaj Utilaj Încălzire s-a convenit în cadrul articolului M7A02A1 „Cazan de apă fierbinte cu debitul de 2 Gcal funcţionând pe combustibil lichid sau gaze” un preţ al manoperei de 14.910 lei/bucată.

Din situaţiile de plată aferente lunilor martie şi aprilie 2009, întocmite de executantul lucrărilor şi acceptate de beneficiar, se constată că pentru decontarea lucrărilor de montaj utilaj încălzire a fost utilizat un preţ al manoperei de 19.140 lei/bucată, mai mare cu 4.230 Iei/bucată.

Cheltuieli nejustificate generate de acceptarea prin situaţiile de plată a unui preţ al manoperei pentru articolul M7A02A1 mai mare decât cel prevăzut la acest articol în devizul ofertă, sunt în sumă estimată de 22.157,68 lei. În timpul controlului, nu au fost luate măsuri de către entitatea verificată.

 

Pentru înlăturarea acestor abateri de la legalitate şi regularitate, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, MO nr. 282/29.04.2009 şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat de Plenul Curţii de Conturi prin Hotărârea nr. 1/04.02.2009 şi publicat în Monitorul Oficial nr 78/2009.

Directorul Camerei de Conturi Hunedoara

DECIDE:

 

Primarul oraşului Uricani, în calitate de ordonator principal de credite va dispune luarea următoarelor măsuri:

1)- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat prin plata nelegală a unor drepturi salariale, înlăuntrul termenului de prescripţie; dispunerea masurilor pentru recuperarea prejudiciului stabilit; efectuarea regularizării cu bugetele publice pentru sumele virate, aferente drepturilor necuvenite; (pct. 1) din prezenta)

2)- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat prin plata nelegală a unor sume, pentru servicii de publicitate necomandate, pentru lucrări aferente unor obiective de investiţii, neefectuate sau efectuate în plus şi cu nerespectarea devizului ofertă; dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului stabilit; (pct. 2), 4), 5), 6), din prezenta)

3) - determinarea exactă a veniturilor neîncasate rezultate din vânzarea imobilului cu terenul aferent din domeniul privat al oraşului Uricani şi identificarea unor situaţii similare, în termenul legal de prescripţie, înregistrarea creanţelor din aceste

operaţiuni şi încasarea acestora, la care se vor calcula şi accesoriile aferente. (pct. 3) din prezenta)

La stabilirea întinderii prejudiciului, conform măsurilor 1 şi 2 din prezenta, se va lua în calcul atât pierderea efectivă cauzată primăriei oraşului prin efectuarea acestor plăţi, precum şi

beneficiile nerealizate, conform prevederilor art. 1531 - 1532 Cod civil; Termen de realizare: 14.01.2011

Despre măsurile luate şi rezultatele obţinute ne veţi comunica până cel mai târziu 21.01.2011.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, conform prevederilor art.64 din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.

În termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare a DECIZIEI, partea interesată poate face CONTESTAȚIE Ia Camera de Conturi a judeţului Hunedoara.

Contestaţia nu suspendă obligaţia executării măsurilor dispuse prin DECIZIE.

Data : 09.12.2010

CAMERA DE CONTURI  A JUDEȚULUI HUNEDOARA

DIRECTOR,
DANCIU ROMAN

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Către,

Curtea de Conturi a României

Camera de Conturi a judeţului Hunedoara

 

Ca urmare a adresei dumneavoastră cu nr. 974 din 13.12.2010, înregistrată la Primăria Oraşului Uricani cu nr. 6697 din 17.12.2010, prin care ne înaintaţi Decizia nr, 38 din 09.12.2010 emisă de Curtea de Conturi - Camera de Conturi a judeţului Hunedoara, privind înlăturarea abaterilor de la legalitate şi regularitate constate şi consemnate în Procesul-verbal de constatare nr. 5772/833/22.10.2010 încheiat în urma acţiunii de audit financiar asupra contului de execuţie bugetară pe anul 2009, audit efectuat la Primăria Oraşului Uricani, vă transmitem următoarele:

Având în vedere obligaţia prevăzută în Decizia nr. 38 din 09.12.2010 de a lua măsurile necesare pentru înlăturarea abaterilor constatate şi de a comunica Camerei de Conturi a judeţului Hunedoara modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia emisă de aceasta şi rezultatele obţinute, precizăm următoarele:

• Pentru a aduce la îndeplinire prevederile art. 1 privind abaterile constatate la punctul 1 din Decizie vă comunicăm următoarele:

- s-a stabilit că, în cursul anului 2009 au fost acordate nelegal, conform Contractului Colectiv de muncă, drepturi băneşti în sumă brută de 65.070 lei, reprezentând: 17.992 lei - drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii; 1.288 lei - contribuţie sănătate; 3.440 lei - impozit pe venit; 42.350 lei - ajutoare de Paşti. În luna ianuarie 2011 s-a efectuat regularizarea cu bugetele publice pentru sumele virate aferente drepturilor necuvenite şi s-au înregistrat în contabilitate sumele acordate necuvenit personalului angajat.

Pentru a recupera sumele încasate necuvenit, de la salariaţii care le-au primit, au fost emise notificări în vederea achitării sumelor, precizându-se în acestea faptul că, pentru cei ce nu vor achita sau nu vor încheia angajamente de plată se vor demara procedurile judiciare care se impun pentru recuperarea debitului.

În susţinerea celor relatate anterior, anexăm prezentei adrese, în copie, nota contabilă nr. 135/10.01.2011.

• Pentru a aduce la îndeplinire prevederile art. 2 privind abaterile constatate la punctul 2 din Decizie vă comunicăm următoarele:

- s-a constatat că în anul 2010 au fost acceptate la plată facturi pentru servicii necomandate, facturi emise pentru republicarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Uricani în sumă de 6.919,2 lei.

S-a recuperat suma de 6.919,2 lei, ba mai mult s-a recuperat şi suma de 1.428,38 tei, reprezentând servicii de publicitate în mass-media scrisă, peste suma maximă prevăzută în contractul nr. 158/83/05.11.2009 “Servicii de publicitate în mass-media scrisă - săptămânal local”, în acest sens SC Ziarul Văii Jiului SRL întocmind factura storno nr. 2512/21.10.2010 în valoare de - 8.347,58 lei. Prestatorul nu a restituit această sumă Primăriei Uricani deoarece până la finele anului 2010 au mai fost emise facturi ce au depăşit valoarea de 8.347,58 lei.

În susţinerea celor relatate anterior, anexăm prezentei adrese, în copie, următoarele: nota contabilă nr. 3145/21.10.2010 şi factura nr. 2512/21.10.2010.

• Pentru a aduce la îndeplinire prevederile art. 3 privind abaterile constatate la punctul 3 din Decizie vă comunicăm următoarele:

- s-a constatat că prin contractul de vânzare cumpărare nr. 399/2010 s-a vândut un imobil şi terenul aferent situat în Uricani, bl. E3, str. 1 Mai la preţul din anut 2005, preţ care a fost corelat cu suprafeţele clădirii şi terenului mai mici decât cele măsurate topografic în anul 2010. Suma rezultată din vânzare şi neîncasată este de 2.113,71 lei.

Pentru a se remedia situaţia a fost emisă, către SC BUY CAMY ALCOM IMPEX SRL, factura nr. 115271/28.12.2010, reprezentând diferenţa de preţ neîncasată şi precizată mai sus. Mai mult decât atât, în data de 6.01.2011 s-a încheiat un proces verbal de conciliere între Primăria Uricani şi SC Buy Camy Alcom Impex SRL reprezentată de dl. Buică Constantin, convenindu-se ca acesta să achite suma de 2.113,71 lei în 4 rate lunare, sumă la care vor fi calculate şi accesoriile aferente până la achitarea debitului.

În susţinerea celor relatate anterior, anexăm prezentei adrese, în copie, următoarele : factura nr. 115271/28.12.2010; nota contabilă nr. 3930/28.12.2010 şi procesul verbal de conciliere nr. 126/06.01.2011.

• Pentru a aduce la îndeplinire prevederile art. 2 privind abaterile constatate la punctul 4 din Decizie vă comunicăm următoarele:

- ca urmare a verificării contractului de execuţie nr. 158 / 34 /  03.07.2009, având ca obiect executarea lucrărilor de „Moderni­zare pod peste Jiul de Vest spre gospodăriile ţărăneşti zona Arsa - Dinoni - Petroasa din Valea de Brazi” şi a verificărilor efectuate în teren s-a constatat că, în situaţia de plată au fost cuprinse materiale care nu se regăsesc în teren şi anume: plase sudate Tip 226 LQ 196 (19,1 kg/buc) OL-37 - 2000 kg, cornier aripi egale 80x80x8 OL 37 - 600 kg, cornier aripi egale 100x100x10 OL 37 - 350 kg; S.C. Globe Trotters S.R.L. Tg. Mureş a livrat următoarele materiale: profil laminat U 140x80x5 - 800 kg, profil laminat U 180x80x6 - 1700 kg, = 2930 kg fier beton PC 52 - 12, =5280 kg fier beton PC 52-cp 16; în situaţiile de plată cheltuielile indirecte au o cotă de 12%, respectiv o cotă de profit de 15%, în timp ce prin devizul ofertă anexat la contractul de lucrări a fost prevăzută o cotă de cheltuieli indirecte de 2%, respectiv o cotă de profit de 2%; articolul de lucrări H1A20B „Epuizarea apelor din gropi izolate cu electropompa submersibilă transportabilă, de 4kW, tip EPET-6” nu a fost executat.

Având în vedere cele de mai sus, în data de 19.11.2010 a fost transmisă, prin fax, către SC. Globe Trotters SRL. Tg.-Mureş, adresa nr. 6222/19.11.2010 şi ca urmare a acestei adrese, în data de 30.11.2010, s-a deplasat la Uricani un reprezentant al S.C. Globe Trotters S.R.L. Tg.-Mureş, care împreună cu reprezentantul Primăriei Oraşului Uricani au inventariat materialele existente întocmind procesul-verbal nr. 6395/30.11.2010.

Pentru a remedia situaţia constatată, în data de 23.12.2010 a fost transmisă adresa nr. 6786/23.12.2010 prin care s-a solicitat refacerea situaţiei de plată pe cantităţile de materiale existente în teren şi corelarea cotelor de profit şi cheltuieli indirecte cu devizul ofertă până în data de 31.12.2010. în data de 06.01.2011

s-a transmis adresa nr. 125/06.01.2011 prin care reprezentanţii S.C. Globe Trotters S.R.L. Tg.-Mureş au fost invitaţi în data de 10.01.2011, ora 14, la sediul Primăriei Oraşului Uricani. Ca urmare a acestei întâlniri a fost încheiat procesul verbal de conciliere nr. 161/10.01.2011, prin care s-a convenit refacerea situaţiei de lucrări şi transportarea la faţa locului a materialelor aferente situaţiei refăcute până în data de 15.02.2011.

În susţinerea celor relatate anterior, anexăm prezentei adrese, în copie, următoarele: proces-verbal nr. 161/10.01.2011, ordinul de deplasare nr. 1/2011, adresa nr. 125/06.01.2011, procesul-verbal 6395/30.11.2010, adresa nr. 6786/23.12.2010 şi adresa 6222 / 19.11.2010.

• Pentru a aduce la îndeplinire prevederile art. 2 privind abaterile constatate la punctul 5 din Decizie vă comunicăm următoarele:

- ca urmare a verificărilor efectuate la contractul de execuţie nr. 158/52/10.08.2009, având ca obiect executarea lucrării „Blocul 13, primele două tronsoane - reabilitare termică“, s-a constatat că o parte din articolele de lucrări (cu cantităţile aferente) stabilite de proiectant la obiectul reparaţii acoperiş, au fost preluate de executant în devizul iniţial, însă se regăsesc în plus şi în devizul suplimentar anexat la actul adiţional.

Pentru a remedia situaţia de mai sus în data de 04.01.2011 au fost transmise adresele nr. 89/04.01.2011 atât dirigintelui de şantier P.F.A. Eşiu Ioan cât şi executantului S.C. Simar S.R.L. Petroşani, prin care au fost convocaţi la sediul Primăriei Oraşului Uricani în data de 10.01.2011, ora 11 pentru discuţii privind concilierea. La data de 10.01.2011 s-a prezentat d-l Eşiu Ioan, iar din partea S.C. Simar S.R.L. Petroşani domnii Bolea Ștefan şi Tomiuc Liviu. Reprezentanţii S.C. Simar S.R.L. Petroşani au comunicat faptul că nu au nici o împuternicire pentru a semna procesul verbal de conciliere. Având în vedere că până în prezent S.C. Simar SRL nu şi-a exprimat interesul de a rezolva amiabil această situaţie, urmează ca împotriva acesteia şi a dirigentului de şantier să fie demarate procedurile judiciare care se impun pentru recuperarea prejudiciului.

În susţinerea celor relatate anterior, anexăm prezentei adrese, în copie, următoarele: adresa nr. 89/04.01.2011.

• Asupra punctului nr. 6 din Decizia nr. 38 din 09.12.2010 emisă de Curtea de Conturi - Camera de Conturi a judeţului Hunedoara vă comunicăm următoarele:

- ca urmare a verificărilor la contractul de execuţie lucrări nr. 326/104/15.12.2008, „Reparaţii şi modernizări la UAMS Hunedoara - Uricani” s-a constatat faptul că pentru articolul de deviz „M7A02A1 - Cazan de apă fierbinte cu debitul de 2 Gcal funcţionând pe combustibil lichid şi gaze”, la întocmirea situaţiilor de plată aferente lunilor martie şi aprilie 2009 s-a utilizat un preţ al manoperei de 19.140 lei/buc, faţă de 14.910 lei/buc, cât era în devizul ofertă rezultând o diferenţă plătită în plus de 4.230 lei/buc. Aceste constatări au fost făcute în baza situaţiei de plată nr. 3 prezentată controlului, situaţie care nu este corectă.

într-adevăr în cadrul situaţiilor de plată 1 şi 2 a fost acceptat un preţ mai mare pentru articolul M7A02A1, dar în momentul efectuării recepţiei parţiale din data de 09.09.2009 s-a cerut constructorului rectificarea acestor sume. Acest lucru a fost realizat prin includerea în situaţia de plată cu „-” a art YB01M -diferenţă de preţ manoperă - Corecţie manoperă la situaţia de plată 1 şi situaţia de plată 2.

Pentru a se putea compara exact dacă sumele plătite în plus sunt recuperate s-au întocmit devize de lucrări cu preţurile din ofertă pentru cele două devize acceptate la plată în situaţiile 1 şi 2 şi pentru articolul YB01M - diferenţă de preţ manoperă - Corecţie manoperă la situaţia de plată 1 şi situaţia de plată 2.

Din situaţia întocmită pentru articolul YB01M - diferenţă de preţ manoperă - Corecţie manoperă la situaţia de plată 1 şi situaţia de plată 2, rezultă o valoare totală de: 21.270,23 lei.

Suma de 1.856,26 lei reprezintă diferenţa care trebuie recuperată în continuare, diferenţă recuperată în cadrul situaţiei de plată nr. 4 (PV recepţie nr. 6326/06.11.2009) unde în cadrul devizului UMI 128 „Montaj utilaj încălzire etapa 2” a fost aplicată o nouă corecţie în sumă totală de 2.487,66 lei.

Ca urmare a celor relatate, considerăm că în cazul punctului 6 din decizia Curţii de Conturi, menţiunile reţinute nu sunt reale.

În susţinerea celor relatate anterior, anexăm prezentei adrese, în copie, următoarele: proces-verbal recepţie parţială a lucrărilor nr. 1323/12.03.2009; situaţia de plată nr. 1; situaţie de plată în luna 3 anul 2009 - Deviz UMI028 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; situaţie de plată în luna 10 anul 2010 - Deviz UMI028 „Montaj utilaj încălzire etapa II” - deviz refăcut pentru situaţia de plată 1 - Martie; proces-verbal de recepţie parţială a lucrărilor nr. 2515/11.05.2009; situaţia de plată nr. 2; situaţie de plată în luna 4 anul 2009 - Deviz UMI028 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; situaţie de plată în luna 11 anul 2010 - Deviz UMI028 „Montaj utilaj încălzire etapa II” - deviz refăcut pentru situaţia de plată 2 -Aprilie; proces-verbal recepţie parţială a lucrărilor nr. 3113/09.06.2009; situaţia prezentată la data controlului; situaţia de plată nr. 3 - situaţie de plată în luna 5 anul 2009 - Deviz UMI028 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; situaţia după care s-a făcut plata către constructor; situaţia de plată nr. 3 - situaţie de plată în luna 5 anul 2009 - Deviz UMI128 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; lista cu cantităţile de lucrări - Deviz ofertă UMI28 Corecţie; proces-verbal la terminarea lucrărilor nr. 6326/06.11.2009; anexa 1 la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 6326/06.11.2009; anexa 2 la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 6326/06.11.2009; anexa la dispoziţia de plată; situaţia de plată nr. 4 - situaţie de plată în luna 10 anul 2009 - Deviz UMI128 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; situaţie de plată în luna 10 anul 2009 - Deviz UMILS3 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; minuta nr. 58/19.01.2009; nota de renunţare Deviz UMI028 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările; minuta din 15.07.2009; nota lucrări suplimentare -lista cu cantităţile de lucrări - Deviz UMILS3 „Montaj utilaj încălzire etapa II”; nota de renunţare - lista cu cantităţile de lucrări - Deviz oferta UMIN02 „Mont. utilaj încălzire et. II nr. 2”.

Mai mult decât atât, pentru a urmări în permanenţă punerea în aplicare a măsurilor dispuse de primarul Oraşului Uricani pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Deciziei nr. 38/09.12.2010 emisă de Curtea de Conturi - Camera de Conturi a judeţului Hunedoara în limitele şi termenele legale stabilite de legislaţia în vigoare şi pentru a se asigura recuperarea integrală a prejudiciilor constatate, a fost emisă Dispoziţia nr. 11/13.01.2011 privind numirea Comisiei pentru supravegherea punerii în aplicare a prevederilor deciziei Curţii de Conturi - Camera de Conturi a judeţului Hunedoara, dispoziţie pe care o anexăm prezentei adrese. Cu stimă,

Primar 

Dănuţ Buhăescu 

Întocmit 

cj. Scurtu Georgeta-Iuliana


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 5 ori 8  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Pe aceeasi tema

Raportul recent al Camerei de Conturi Hunedoara pune pe jar întreaga societate hunedoreană, pentru că cele descoperite de in[..]

05.02.2013, 00:31   |    1 comentarii

Un raport de ultimă oră al Curţii de Conturi a României a scos la iveală mai multe nereguli legate de modul în care [..]

04.02.2013, 01:02   |    0 comentarii

Curtea de Conturi (CC) a României a descoperit mai multe nereguli referitoare la modul în care s-a derulat o afacere, &i[..]

04.02.2013, 00:46   |    1 comentarii

* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter