17.06.2012,  21:19:27 | 0 comentarii | 916 vizualizari
Un ajutor pentru Valea Jiului - fondurile nerambursabile pentru IMM-uri şi societăţi cooperatiste!
de Ziarul Vaii Jiului

AIPPIMM a lansat pe site-ul său o ofertă de finanţare care am considerat-o ca fiind de interes pentru societăţile din Valea Jiului. Pe acest considerent, vă reproduc oferta mai jos: 

,,Începând cu data de 20.06.2012, ora 10:00 până la data de 24.06.2012, ora 20:00 va fi activ pe site-ul www.aippimm.ro formularul de preselecţie (Anexa nr.3 ) în cadrul Programului de Dezvoltare şi Modernizare a Activităţilor de Comercializare a Produselor şi Serviciilor de Piaţă. 
Aplicanţii vor putea completa formularul de înscriere online pe site-ul www.aippimm.ro sau direct pe linkul:http://programenationale2012.aippimm.ro/.
Programul are drept obiectiv sprijinirea societăţilor comerciale şi societăţilor cooperatiste prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performantelor economice şi tehnice ale acestora, crearea locurilor de muncă, creşterea nivelului de competitivitate şi creşterea protecţiei consumatorilor”.
1. Bugetul programului:
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012 este de 7.000.000 lei pentru acordarea de alocaţii financiare neramursabile, denumite în continuare AFN şi a fost aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012.Pentru anul 2012 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 70 beneficiari. 
 
2. Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului: întreprinderile mici şi mijlocii ( Legii nr. 346/2004 ) respectiv societăţile comerciale si societăţile cooperatiste care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri şi sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
b) sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperatiste) şi au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la procedura programului); 
c) au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării online a formularului de preselecţie şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) au capital social integral privat;
e) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social cât şi pentru toate punctele de lucru;
f) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro (echivalent în lei) sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
g) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior; 
h) au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile ”Liniilor Directoare privind Ajutorul de Stat pentru Salvarea şi Restructurarea Întreprinderilor aflate în Dificultate” (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004);
k) au obţinut cel puţin 13 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la procedură;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
m) nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile „Liniilor Directoare privind Ajutorul de Stat pentru Salvarea şi Restructurarea Întreprinderilor aflate în Dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.
Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani şi nu vor aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului.
 
 3. Nu se acordă ajutor financiar nerambursabil în cadrul programului pentru:
- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
- activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
- activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
- agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
- ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
De asemenea, nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei (conform Declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis - anexa nr. 4 Secţiunea C la prezenta procedură).
Societăţile care vor depăşi acest prag prin însumarea AFN acordate prin program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali consecutivi pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei. 
Încadrarea operatorilor economici în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2011 (anexele nr.5 şi 6 din procedură, după caz).
Beneficiarii programului primesc o valoare a ajutorului de maximum: 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la procedură. Valoarea maximă a fondurilor nu poate depăşi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.
 
 4. Categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:
a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc.;
b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;
f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
h) achiziţionarea de bunuri gen mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind Clasificarea şi Duratele Normale de Funcţionare a Mijloacelor Fixe;
i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
j) certificarea unui sistem de management al calităţii mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: 
SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de mana­gement al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat;
k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
l) achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
m) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
n) promovarea online a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;
o) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program.
Sursa: www.aippimm.ro
Vă doresc succes în accesarea acestor fonduri!
Gabriela Gyongy MIHUŢ

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

* * *
* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter