05.08.2021,  22:02:18 | 0 comentarii | 281 vizualizari
Marian BOBOC vă prezintă / Ediția princeps a Zilei Minerului (Român). August 1951
Booking.com
de Marian BOBOC

În aceste zile se împlinesc 70 de ani de la prima sărbătorire a Zilei Minerului Român. Vă propun un remember al acestei zile. Comunicarea am citit-o și duminică, 1 august, la Muzeul „Mineritului”, cu prilejul evenimentelor culturale petrecute aici.

 

În 1951

se sărbătorește pentru prima dată Ziua Minerului (Român), legiferată în octombrie 1950. Chiar dacă în Hotărârea Consiliului de Miniștri nu este specificat, negru pe alb, că ziua este a minerilor români, este clară delimitarea de Ziua Minerului Sovietic, prin legarea acesteia de tragedia de la Mina Lupeni din 6 August 1929, când 22 de mineri au căzut secerați de gloanțele „capitaliste”. În articolul, din „Steagul Roșu”, „Să întâmpinăm sărbătorește Ziua Minerilor” este dezvoltată, pe principiile antagonismului luptei de clasă, „logica” pentru care Ziua Minerului este urmare peste timp a grevei din 1929 și arată cum va fi aceasta sărbătorită: „La 12 August - în prima duminică după comemorarea sângerosului 6 August 1929 - întregul nostru popor muncitor va sărbători Ziua Minerilor. Burghezia a înscris la 6 August 1929 cea mai întunecoasă din zilele întunecate pe care le-au trăit minerii sub capitaliști. Neșterse vor rămâne în mintea minerilor momentele sălbatecului măcel din 1929, când sângele minerilor din Lupeni a înroșit apa Jiului. Ce vroiau minerii atunci? Strigătul lor de îndreptățită revoltă era străbătut de cuvintele PÂINE și LIBERTATE. Minerii nu mai puteau suporta regimul de foame și îmbuibare capitalistă! Drept răspuns burghezia a dat gloanțe. Drept răspuns ea a dat șomaj și a înăsprit și mai mult viața! Regimul nostru a pus capăt asupririi capitaliste. Traiul minerilor noștri liberi devine din ce în ce mai bun. Sub conducerea Partidului ei pășesc pe calea luminoasă a viitorului țării. Ziua Minerului va fi în fiecare an un prilej de trecere în revistă a realizărilor obținute pe acest drum, un prilej de manifestare a dragostei poporului nostru pentru mineri, un prilej de manifestare a voinței minerilor noștri de a da Patriei tot mai mult cărbune pentru viitorul fericit al patriei. Introducerea printre sărbătorile patrie noastre a Zilei Minerului este o dovadă a înaltei cinstiri a trecutului de luptă eroică a minerilor pentru libertatea poporului, este o dovadă a cinstirii luptei eroice pe care bravii noștri mineri o desfășoară pentru a da Patriei tot mai mult cărbune. Plină de obidă, plină de mizerie, plină de chin și amărăciune era viața minerului în trecut. Blestemații capitaliști îi considerau pe mineri (…). Pentru ei erau considerați oameni numai de la ingineri în sus: minerii erau considerați șobolani. Acești șobolani erau considerați buni numai pentru a trudi în adâncul pământului, din noapte până în noapte, pentru a umple cu aur sacii lor fără fund. Exploatat până la sânge și batjocorit, hulit și chinuit era minerul sub capitaliști. Bestiile capitaliste s-au străduit ani de zile să facă din titlul de miner cel mai hulit nume. Dar poporul nostru muncitor a purtat minerilor dragoste și simpatie pentru lupta lor dreaptă pentru pâine și libertate, pentru munca lor plină de eroism. Blestematele vremuri capitaliste au apus pentru totdeauna în țara noastră. Sub conducerea Partidului minerii își făuresc viață nouă. Figura minerului flămând și gol, umilit și plin de amărăciune, a dispărut din Valea Jiului. Valea Jiului, Valea Plângerii, Valea mizeriei, de azi se transformă sub ochii noștri într-o adevărată Vale a belșugului și fericirii. Despre aceasta grăiește figura minerului nostru sătul și bine îmbrăcat, grăiește figura luminoasă a minerului nostru liber în Patria sa liberă. Despre aceasta grăiesc mărețele construcții ale Văii Jiului - acelea ce se înalță și se vor înălța în viitorii cinci ani - minele noastre noi, locuințele noi pentru mineri, grăiesc condițiile tot mai bune de muncă și de trai create de regimul nostru minerilor din Valea Jiului. A fi miner în Republica noastră Populară e un titlu de mare cinste. Munca minerilor e respectată și răsplătită. Posibilitățile de câștig ale minerilor sunt nelimitate. Datorită avantajelor create de Hotărârea Consiliului de Miniștri din 3 octombrie, unii mineri fruntași, cum sunt Kopetin Geza, Kiss Carol, Jula Nicolae și alții au putut realiza până acum câștiguri lunare de 50-60-70 mii lei. În afară de aceasta, minerii noștri primesc o serie de premii și recompense pentru titlul de fruntaș, pentru vechimea în subteran, și s-au creat o serie de avantaje în ceea ce privește învățământul, aprovizionarea etc. Numeroși mineri se bucură de mare cinste și de încrederea de a fi aleși ai poporului în sfaturile populare orășenești, raionale, regionale, și în Marea Adunare Națională. Un mare număr de mineri chiar în Valea Jiului dețin funcțiuni din cele mai însemnate în aparatul de partid, de stat și economic. Pe piepturile multor mineri din Valea Jiului strălucesc cele mai de seamă ordine și medalii ale Republicii Populare Române: Ordinul Muncii, Medalia Muncii, Insigna de miner fruntaș. (…) Minerii Văii Jiului întâmpină Ziua Minerilor mândri de cinstirea de care se bucură (…). Organizațiile științifice și culturale din Valea Jiului - Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor, Societatea pentru Răspândirea Științei și Culturii, Cercurile A.R.L.U.S. - au datoria de a contribui și ele la obținerea de noi victorii în cinstea Zilei Minerului, la pregătirea acestei mărețe sărbători, ajutând minerii să cunoască și să aplice metodele cele mai bune de muncă, organizând conferințe despre metodele de muncă ale înaintașilor mineri sovietici, despre viața lor luminoasă, precum și despre viața de mizerie a minerilor din țările capitaliste. (…) Sindicatele au datoria de a organiza întrecerea pe baze sănătoase, în așa fel încât nici un tehnician miner să nu rămână în afara întrecerii socialiste, în așa fel încât nici un miner să nu rămână fără angajamente concrete în cinstea Zilei Minerilor. Organizațiile de partid au sarcina de a-și intensifica în această perioadă activitatea, însuflețind elanul de luptă al minerilor și tehnicienilor mineri. (…) Ziua Minerilor să devină o zi de trecere în revistă a celor mai mari victorii obținute de minerii noștri”.

 

Mineri din abatajele socialiste în Valea Jiului

Cu prilejul Zilei Minerului Român sosesc în Valea Jiului mai multe delegații de mineri din țările socialiste: din Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria și, bineînțeles U.R.S.S. Din delegația minerilor sovietici condusă de Ivan Rossocinski, președintele Comitetului Central al Sindicatului Muncitorilor din Industria Carboniferă, fac parte, printre alții, minerul Pavel Podjarov (laureat al premiului Stalin, decorat de două ori cu ordinul Lenin), stahanoviștii Vasili Prokopov și Oleg Alexandrov. Din Ungaria au ajuns în Valea Jiului minerii fruntași Ferenc Lugosi și Varga György. Minerii socialiști au vizitat Atelierele Centrale Petroșani, minele Petrila, Vulcan și Lupeni. Pretutindeni au fost primiți cu entuziasm. La mitingurile organizate la ieșirea lor din minele Petrila și Lupeni au participat mii de oameni. La Lupeni directorul minei, minerul Aron Cristea, primește din mâna minerului Podjarov cărți despre metodele de muncă ale minerilor sovietici ai căror autori (Podjarov și Rossocinski) sunt de față. În mina Petrila, Podjarov și Rossocinski coboară la brigada Szilagy Ioan, care lucrează chiar după metoda sovietică de armare cu cadre metalice (urși).

 

Studenți coreeni. Mașini și utilaje de la ruși

Valea Jiului este vizitată și de un grup de studenți coreeni, aflați în România la odihnă, și care studiază în U.R.S.S.

Nici minerii nu stau cu mâna în sân, când e vorba de o așa sărbătoare. Cei de la sectorul de pregătiri al minei Lupeni probează o mașină electrică de încărcat piatră în vagoane, „de tipul cel mai modern”, sosită din U.R.S.S., declarându-se foarte mulțumiți de performanțele acesteia.

Nici Atelierele Centrale Petroșani nu sunt uitate de „frații” sovietici. Tot în preajma Zilei Minerului acestea primesc câteva mașini-unelte „din cele ai bune”: mașină de rectificat de mare precizie, mașină de rabotat, mașină de găurit radială, mașină de frezat universală, strung rapid, strung revolver, ferăstrău circular de tăiat metale.

 

Pentru cămările minerilor

Nu doar sovieticii sunt alături de minerii Văii Jiului la ceas aniversar, ci și oamenii muncii din România. Fiecare colectiv contribuie cu ce poate la… cămările minerilor. Pescarii cu 11 tone de pește, muncitorii din industria alimentară cu 6 tone zahăr, 9 tone brânză, 6 tone untură, 4 tone făină.

 

Decrete prezidiale

Prima sărbătoare a minerului român este precedată de decrete prezidiale adresate doar personalului care deservește exploatările miniere, care sunt publicate în „Buletinul Oficial al Republicii Populare Române” nr. 86 din 5 August 1951. Decretul nr. 137 (urmare a Hotărârii Consiliului de Miniștri Nr. 796 din august 1951) se referă la introducerea de titluri pentru brigadieri, tehnicieni, ingineri și personalul de conducere din minele de cărbuni, de metale feroase și neferoase. Decretul nr. 138 (urmare a Hotărârii Consiliului de Miniștri Nr. 797 din 3 August 1951) legiferează acordarea Ordinului Muncii și Medaliei Muncii muncitorilor minieri subterani, maiștrilor minieri, cadrelor de ingineri și tehnicieni și personalului de conducere din minele de cărbuni și din minele de metale feroase și neferoase pentru stagiu de muncă și activitate ireproșabilă. Tot în ședința din 3 august 1951 Consiliul de Miniștri emite Hotărârea Nr. 795 (publicată în „Buletinul Oficial al Republicii Populare Române” nr. 89/ joi, 9 august 1951) privind introducerea de titluri personale, uniforme și semne distinctive și termenele de avansare pentru personalul de conducere, inginerii și tehnicienii din industria carboniferă și minieră.

 

Uniforme pentru cei mai buni

Urmare a acestei hotărâri, 384 de mineri și femei, care lucrează la mină, defilează în uniformele. Firește printre primii mineri care intră în posesia uniformele sunt cei mai buni. Întrun clișeu publicat în „Steagul Roșu” pozează, mândri de noua ținută, mai mulți mineri fruntași: Victor Dumitraș, Carol Golgoțiu, Geza Kopetin, Ion Szilagy, Iosif Szebestyen, Carol Kiss, Ion Duli, Ștefan Tomoioagă. Nr. 90 al „Buletinului Oficial al Republicii Populare Române” apare chiar de Ziua Minerului pe 12 august. În el sunt publicate mai multe decrete prezidiale, date la 11 august 1951, privind acordarea unor ordine și medalii muncitorilor din industria minieră din toată țara. Îi amintim pe cei din Valea Jiului. „Ordinul Muncii”, Clasa a II-a: minerilor Francisc Bodo (Intreprinderea Minieră Aninoasa), Ioan Reis Francisc Trifan și Anton Deak (I.M. Petrila), Ștefan Tomoioagă, Andrei Micula, Ioan Galovschi și Ioan Duli (I.M. Lupeni). „Medalia Muncii”: minerilor Alexandru Hegeduș, Ioan Floca, Andrei Tilciutak, Grigore Tomșa, Emeric Vințiefie, Alexandru Iancu, Ioan Novetschi, Vasile Hotea, Sigismund Cuți, Nicolae Măturaru și Ioan Cotea (I.M. Aninoasa), Nicolae Valea, Andrei Budoi, Ioan Straja, Alexandru Killinger, Nicolae Bordei, Alexandru Konya, Anton Lengrand, Ioan Bedeu, Iuliu Kraussman, Iosif Majerceak și Ioan Rață (I.M. Petrila), Francisc II Kiss, Nicolae Ciurea, Nicolae Imre, Alexandru Varga, Iuliu Toth, Mihai Kremey, Martin Adamos, Alexandru Milig, Mihai Garasongi, Ioan Patelineț, Alexandru Bențe, Nicolae Tura, Alexandru Silvester și Ioan Receac (I.M. Lupeni), Laurențiu Farcaș, Mihai Todaran și Vențel Hrebak (I.M. Uricani), Ion Lengrand și Ștefan Mihai (I.M. Vulcan), Francisc Brun, Ion Boglea, Adam Hogman, Trușcă, Petru Muntean, Simion Cornea, Gavrilă Pintea, Francisc Vasita și Emeric Török (I.M. Lonea).

 

Despre eroi și medaliile lor…

1951 este un an important pentru istoria medaliilor și titlurilor. La 27 septembrie 1951 Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române emite Decretul nr. 168 (publicat în nr. 97 „Buletinul Oficial”) referitor la instituirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste” din Republica Populară Română. Acest titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată în R.P.R. „pentru merite deosebite în opera construirii economice și culturale”. Articolul 3 precizează: „Pentru a acorda o distincție deosebită cetățenilor cărora li s-a acordat titlul de Erou al Muncii Socialiste, se instituie și li se conferă și medalia de aur Secera și Ciocanul”.

 

Totul pentru stahanoviști&fruntașii în producție

La 9 octombrie 1951 „Buletinul Oficial” publică Hotărârea Comitetului Central al PMR și a Consiliului de Miniștri al RPR cu privire la stahanoviștii și fruntașii în producție și stimularea lor morală și materială și regulamentul de aplicare a acesteia. Printre altele, se precizează acordarea următoarelor distincții pentru stimularea morală și materială a câștigătorilor întrecerii socialiste: „Steaua fruntașului în producție”, „Fanionul echipei sau brigăzii fruntașă în producție”, „Steagul Roșu de producție al conducerii întreprinderii și comitetului de întreprindere”, „Steagul Roșu al Ministerului și Uniunii Sindicale respective”, „Drapelul de producție al Consiliului de Miniștri și Steagul Roșu de producție pe țară al Confederației Generale a Muncii”, „Flamura stahanovistului”, „Diploma de onoare a întreprinderii”, „Înscrierea în cartea de onoare a întreprinderii”, „Diploma de onoare a Ministerului”, „Înscrierea în cartea de onoare a ministerului”, „Insigna Ministerului: Evidențiat în întrecerea socialistă pe ramură”; Premii și avantaje materiale: premii în bani și abonamente gratuite sau cu preț redus la cărți, broșuri și reviste de specialitate ș.a.; trimiterea la casele de odihnă și sanatorii ale Confederației Generale a Muncii în mod gratuit sau cu reducere între 25%-75%; întâietate la acordarea locuințelor muncitorești; întâietate la acordarea de credite la construirea de locuințe individuale; întâietate la burse și reduceri de taxe școlare la școli medii și institute de învățământ superior pentru copiii lor; bilete de intrare gratuite sau cu preț redus la spectacole de cinema, teatru etc. Hotărârea explică cât se poate de clar și cine poate fi stahanovist și cine - fruntaș în producție.

 

La București,

Ziua Minerului este sărbătorită duminică, 12 august, și la București. Are loc o mare adunare festivă la Teatrul din Parcul de Cultură și Odihnă „I.V. Stalin”. Iau cuvântul Matei Izvănescu (vicepreședinte al Uniunii Petrol, Mine și Gaz Metan), Constantin Mateescu (membru al C.C. al P.M.R., ministrul Industriei Petrolului și Industriei Cărbunelui), Ivan Rossocinski (președintele Comitetului Central al Sindicatului Muncitorilor din Industria Carboniferă) ș.a. Ministrul Mateescu subliniază faptul că pentru prima dată se sărbătorește Ziua Minerului (Român) și că a stabilit „ca în fiecare an în prima duminică după 6 August, să fie sărbătorită Ziua Minerului.

 

La Petroșani

Articolul „În ajunul Zilei Minerului/ Orașul Petroșani îmbracă haină de măreață sărbătoare” surprinde atmosfera premergătoare marii sărbători, un articol în care decibelii propagandistici asurzesc cititorul: „Cu cât se apropie ziua de 12 August, când întreg poporul nostru muncitor va sărbători munca eroică a celor care scot nesecatele bogății ascunse în adâncul pământului, Petroșaniul freamătă mai mult de viață. Încă din primele ore ale dimineții, sute de soții de mineri se îndreaptă spre zecile de magazine de Stat de tot felul, unde fac cumpărături. În magazine soțiile minerilor își dau tot mai bine seama de dragostea nemărginită pe care întreg poporul muncitor o poartă minerilor. Cantități de mărfuri în valoare de zeci de milioane de lei au fost trimise peste plan în Valea Jiului. Cu fiecare cupon de stofă, sau alte cumpărături, oamenii muncii din fabrici și uzine trimit salutul lor călduros celor ce scot cărbunele, scris cu litere roșii pe cartonașe: Trăiască Ziua Minerului! Orișiunde te-ai îndrepta pe străzile orașului Petroșani, întâlnești viață, bucurie, pregătiri de mare sărbătoare. De-a lungul străzilor, nenumărate pancarte îmbrăcate în roșu aduc minerilor felicitări și salutări de luptă din partea întregului popor muncitor. Trăiască Ziua Minerului, măreața sărbătoare a eroicilor luptători pe frontul cărbunelui pentru socialism, pentru pace! Zeci de echipe de muncitori, funcționari, tineri muncesc cu dragoste la pavoazarea clădirilor instituțiilor din oraș. Fiecare inscripție, fiecare panou oglindește dragostea cu care partidul, guvernul și toți cei ce muncesc înconjoară pe mineri. Piața din centrul orașului Petroșani e predominată de clădirea comitetului raional de partid. Sub portretul celui mai iubit fiu al clasei muncitoare, înțeleptul conducător al Partidului, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, sunt scrise cuvintele sale rostite cu ani în urmă în mijlocul minerilor Văii Jiului: Să nu vă gândiți numai la ziua de azi, ci și la ziua de mâine, pentru că va trebui să facem din această Vale a Plângerii o Vale a Bucuriei, să duceți o viață de om, și nu una de câine. Iar din înălțimea clădirii împodobită cu zeci de drapele roșii, se desprinde chipul celui mai iubit prieten și părinte al minerilor, învățătorul și conducătorul genial al celor ce muncesc din întreaga lume, tovarășul Stalin”. Întâia zi a minerilor români este sărbătorită în toată Valea Jiului, dar nu în aceeași zi. La Petrila, Lonea, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani adunările festive au loc sâmbătă, 11 august, nu duminică. Doar la Petroșani Ziua Minerilor este marcată cum a stabilit legiuitorul, duminică, 12 august.

Ziua Minerilor a fost sărbătorită, duminică, 12 august, la Petroșani prin „O măreață demonstrație aviatică în cinstea minerilor”.

Din păcate, miile de spectatori prezenți pe aerodromul din Petroșani (unde astăzi se află cartierul… Aeroport) au parte de o vreme urâtă. În anii interbelici la Petroșani oameni luminați și pasionați au înființat o școală de zbor fără motor și, după cum se vede, încă mai funcționa și în anii puterii comuniste. Dintre V.I.P.-urile participante la mitingul aviatic amintim pe Gheorghe Kovaci (ministrul adjunct), Țvetan Țecov (organizator al C.C. al P.M.R., primsecretar al Comitetului Raional de Partid), Marin Vintilă (primsecretar al Comitetului Regional de Partid), Mihai Mujic, Marin Muscalagiu (vicepreședinte al Comisiei Centrale de Aeronautică de lângă Consiliul de Miniștri). Este un adevărat regal aviatic, cu probe de aeromodelism, planorism, zbor acrobatic cu planorul, acrobații individuale în formație cu avionul. Cel mai aplaudat moment este acela când cerul Petroșaniului a fost brăzdat de o formație de avioane care purtau steaguri pe era scris: „Cinste Minerilor”. Vicepreședintele Muscalagiu dăruiește minerilor, din partea aviatorilor sportivi, macheta unui avion. În afară adunărilor festive și mitingului aviatic, seara au avut în toate localitățile Văii Jiului spectacole și serbări câmpenești.

 

Adunarea de la Petrila

este deschisă Cornel Florea, directorul minei, care evidențiază, pentru depășirea normelor între 50%-120%, brigăzile Avram Bădău, Adalbert Kibedi, Gheorghe Codreanu, Iuliu Haidu, Emil Kuderna. Mihai Mujic, membru supleant al C.C. al P.M.R. și membru al Biroului Comitetului Executiv al Confederației Generale a Muncii, subliniază eforturile legislative ale guvernului pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a minerilor Văii Jiului. În cadrul adunării, 27 de mineri petrileni sunt distinși cu „Insigna de miner fruntaș”, iar 107 mineri primesc uniformele de mineri, iar alții consistente premii în bani. În numele ortacilor, mulțumesc minerii Ion Maczanga și Ștefan Gego.

 

La adunarea festivă de la Lupeni,

Gheorghe Kovaci (ministrul adjunct al Ministerului Industriei, Petrolului și Industriei Cărbunelui) arată că la baza succeselor minerilor lupeneni stau ajutorul primit de la U.R.S.S. și grija Partidului Muncitoresc Român. Într-o atmosferă de entuziasm general, mai mulți mineri lupeneni primesc noile uniforme și „Insigna de miner fruntaș”.

 

„Minerii Donețkului”

În cinstea Zilei Minerului, Comitetul Cinematografiei de pe lângă Consiliul de Miniştri şi SOVROMFILM anunţă victorios că în Valea Jiului va fi prezentat filmul în culori: „Minerii Doneţkului/ film dedicat eroilor mineri sovietici, constructori ai comunismului şi apărători ai păcii. Filmul va rula prin rotaţie între 6-12 august la toate cinematografele din Valea Jiului”. La Lupeni filmul rulează la cinematograful de la Palatul Cultural chiar în seara zilei de 6 august. Conform „Steagului Roşu”, la Lupeni are loc chiar premiera pe ţară: „În seara zilei de 6 august, ziua comemorării minerilor ucişi de gloanţele călăilor burghezi, cu 22 de ani în urmă, a avut loc la Lupeni premiera pe ţară a minunatului film sovietic Minerii Doneţkului. Premiera a avut loc în prezenţa tovarăşilor Vintilă Marin, prim-secretar al Comitetului Regional de partid Hunedoara, Kovaci Gheorghe, ministru adjunct al Minelor şi Petrolului (…), directorului în Comitetul Cinematografic de pe lângă Consiliul de Miniştri, precum şi numeroşi activişti de partid, sindicali şi reprezentanţi ai organizaţiilor de muncă. La premiera filmului Minerii Doneţkului au luat de asemenea parte numeroşi mineri fruntaşi din Lupeni, printre care şi tovarăşii Tomoioagă Ştefan, Bartha Iosif şi alţii. După rularea filmului au avut loc discuţii, în cadrul cărora numeroşi mineri şi tehnicieni şi-au exprimat admiraţia faţă de minerii de la Donbas (…)”. În cinstea Zilei Minerilor, între 1 și 5 august are loc Festivalul Filmului Sovietic, în cadrul căruia au rulat filmele „Slavă muncii”, „O viață nouă”, „Pagini din lupta Partidului”, „Submarinul P.K.S.”. Și după Ziua Minerilor, la Cinema „Progresul” din Petroșani are loc Festivalul filmului sovietic pentru copii. Pe ecranul cinematografului din centrul Petroșaniului au rulat zilnic, din 16 până în 21 august, câte un film („Cravata roșie”, „Salut Moscova” ș.a.).

 

Cu cărțile pe masă…

De Ziua Minerului, ortacii Văii sunt îndemnați să citească cărți cu subiecte din arealul lor: „Însemnările unui stahanovist”, „Maeștrii subterani”, „Minerul Sovietic”. Dragostea de carte a minerilor ajunge până în sala de apel a minei Lupeni, unde este vernisată expoziția „Cartea Minerului”. Dintre cărțile expuse de curatorii expoziției, Maria Săcăluș și Nicolae Terentuș, amintim: „Manualul minerului perforator”, „Lupta pentru cărbune” (de N. Sîzov), „Minerul în abataj” (de A.S. Grunner), „Pământul Curnejecului” (de A. Voioșin), „Haveza în plin randament” (de Gherasim Zaporojeț).

 

Expoziția

organizată în sala culturală a Raionului A.R.L.U.S. are un titlu care nu are nevoie de prea multe comentarii: „Minerii sovietici în lupta pentru pace, pentru construirea comunismului”. Expoziția de fotografii este organizată pe contrastul dintre viața minerilor în Rusia țaristă (înapoiată) și în U.R.S.S. (fericită).

 

Minerul român,

de fapt propaganda P.M.R., nu uită că la început a fost Ziua Minerului Sovietic, abia după aceea Ziua Minerilor (Români). Prin urmare, „Steagul Roșu” sărbătorește și această zi, chiar în ziua când este marcată și în U.R.S.S: 26 august. Dacă la Moscova, cel care prezintă realizările industriei carbonifere este însuși ministrul Industriei Carbonifere, Alexandr Zasiadko, la Petroșani, președintele Comitetului Raional al Sindicatelor Miniere din Valea Jiului, tovarășul Altman Gavrilă, dă tonul petrecerii chiar în deschiderea ediției din 26 august. Ca și în cinstea Zilei Minerului autohton, și în cinstea Zilei Minerului Sovietic, ortacii Văii depășesc normele. Minerul fruntaș Kopetin Geza de la Mina Lonea recunoaște că aceasta se întâmplă „datorită experienței înaintate și a metodelor sovietice de muncă”. Nu este singurul ortac al Văii care dă dovadă de fair-play. Și minerii petrileni Adalbert Matula și Marian Vasilie și minerul vulcănean Ștefan Mihai recunosc că minerii sovietici le-au ușurat munca. Aurel Mârza, președintele comitetului raional A.R.L.U.S., s-a aflat „Pe urmele minerilor sovietici”.

Și acum, ca și atunci, în abatajele Văii sunt instalate mașini-unelte și utilaje din U.R.S.S.: două compresoare mari de aer comprimat, 7 stații de încărcat acumulatori pentru locomotivele electrice de la mina Lupeni, 4 tablouri de comandă electrică pentru funicularul de la mina Lonea, o mașină de încărcat electrică, 4 transformatoare, două concasoare, o instalație completă de bandă ș.a. „Steagul Roșu” mai alocă evenimentului o pagină sugestiv intitulată „Din viața și munca glorioșilor mineri sovietici”.

 

Propaganda

Fiind vorba de ediția princeps a Zilei Minerilor Români, propaganda se mobilizează de la începutul lunii iulie, cu aproape o lună și jumătate înainte de sărbătoare. Titluri din „Steagul Roșu”: „Să urmăm pilda minerilor victorioși!”; „În Cadrul unor entuziaste mitinguri minerii Văii Jiului și-au luat angajamente sporite/ La Jieț-Lonea/ La Aninoasa/ La Petrila”; „În întâmpinarea Zilei Minerului/ Vom dobândi cele mai mari victorii în bătălia cărbunelui de Milic Alexandru, miner. Mina Lupeni// Angajamentul echipei minerului Bâzgar Ioan de la Petrila”; „Minerii din Lupeni pornesc la luptă cu avânt”; „Vom întâmpina Ziua Minerilor cu norma anuală îndeplinită”/ Brigada lui Nicolae Sularea de la Mina Jieț-Lonea; „Succesele minerilor din Vulcan”; „Trebuie întărită lupta pentru calitatea cărbunelui la mina Aninoasa”; „Exemplul brigăzii lui Kopetin Geza sporește elanul de luptă al minerilor”: „Tehnicienii să ajute echipele de mineri”/ Adamoș Martin, șef de grupă, mina Lupeni; „Până la 12 august vom îndeplini norma anuală!”/ Gheorghe Irimie, miner, șef de grupă la mina Petrila; „Avântul întrecerii la mina Aninoasa”; „Sporesc angajamentele minerilor din Lupeni”, „Ziua Minerului o vom sărbători dând cărbune în contul anului 1952”/ Ioan Duli, miner, șef de grupă la mina Lupeni; „De ziua noastră vom da cărbune în contul lui 7 noiembrie”/ Rudolf Nikeleschi, responsabil de brigadă utemistă de la mina Petrila; „Spre victorii tot mai mari”/ Gherasim Prat, responsabilul secției sindicale din sectorul I al minei Aninoasa; „Importante sume încasate de minerii din Petrila drept acord progresiv”; „Vom întâmpina Ziua Minerilor cu norma anuală îndeplinită!/ Alexandru Kovary, miner, șef de grupă la Lupeni”; „Tot ai mult cărbune”; „În întâmpinarea Zilei Minerului/ Scrisoarea colectivului minei Aninoasa adresată tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej; „Ecoul scrisorii adresată de colectivul minei Aninoasa tovarășului Gheorghe Ghoerghiu-Dej/ Minerii din Lupeni, Petrila și Lonea și-au luat angajamente sporite în lupta pentru cărbune”; „În abatajul lui Pițigoi Chirilă”/ Mina JiețLonea; „Și-au întrecut angajamentele”/ Mina Aninoasa; „Filiala S.R.C.S. își intensifică activitatea în preajma Zilei Minerului”; „Neagră ar fi fost și astăzi viața noastră dacă n-am fi scăpat de sub jugul capitalist”/ Andrei Hegeduș, miner, șef de echipă la Lupeni; „O inovație care ușurează munca minerului”/ Mina Lupeni, lăcătușul Iuliu Grunwald, fierăstăul electric de șorolit (ajutat); „Pentru aplicarea metodei Covaliov”; „Școli noi pentru fiii și fiicele minerilor”; „95 la sută din efectivul minei Aninoasa participă cu avânt la întrecere”; „Sporesc roadele”/ Mina Jieț-Lonea; „Angajamentele soțiilor de mineri din Lupeni devin fapte”; „Sute de tone de cărbune în plus”/ Mina Petrila; „Și minerii de la Lupeni își depășesc normele”; „Însemnate depășiri de normă la mina Aninoasa”; „Noi succese în bătălia cărbunelui”/ Mina Aninoasa; „Soțiile de mineri sprijină lupta pentru cărbune”; „Scrisoarea soțiilor de mineri din Lupeni adresată tovarășei Ana Pauker”; „Mari întreceri sportive în întâmpinarea Zilei Minerului”; „Programe zilnice în întâmpinarea Zilei Minerului”/ Stația de radioficare mina Petrila; „Comemorarea minerilor căzuți la Lupeni cu prilejul grevei din 6 August 1929”; „Își îndeplinesc cu cinste angajamentele luate în întâmpinarea Zilei Minerului”/ Mina Jieț-Lonea; „Contracte noi de calificare după metoda Kotlear”/ mina Jieț-Lonea; „Își depășesc angajamentele”/ Mina Aninoasa; „Preiau mașinile în păstrare socialistă”/ Metoda stahanovistei Nina Nazarova; „Pentru apărarea sănătății minerilor”; „Victoria minerilor din echipa lui Irimie Gheorghe”/ Mina Petrila; „În unele sectoare de la mina Lonea trebuie întărită lupta pentru îndeplinirea angajamentelor”; „Comuniștii - în fruntea luptei pentru a se întâmpina Ziua Minerului cu cele mai mari succese”; „Vom răspunde cu cinste înaltei prețuiri de care ne bucurăm”/ Maczanga Ioan, șef de grupă la mina Petrila; „Întâmpină Ziua Minerului cu noi succese în muncă”/ Mina Lupeni; „Întâmpin Ziua Minerului purtând titlul de cinste de miner fruntaș”/ Popa Ioan lui Tudor, miner șef de echipă la mina Aninoasa; „Mina Cimpa a început să dea cărbune”/ 11 august; Lozinci „Să întâmpinăm Ziua Minerilor cu cele mai mari victorii în lupta pentru cărbune!”; „Trăiască Ziua Minerului, măreața sărbătoare a eroicilor luptători pe frontul cărbunelui pentru socialism, pentru pace!”.


Booking.com

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 4 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

* * *
* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter