06.02.2009,  11:09:24 | 0 comentarii | 674 vizualizari
Primim la redacţie
de Diana Popescu

Redacţia şi administraţia
Ziarului Văii Jiului Petroşani Domnule director,

Subsemnatul Streitferdt Francisc, domiciliat în municipiul Vulcan, str. Brazilor, nr. 12, jud. Hunedoara, cod poştal 336200, pensionar, dosar pensie nr. 60484 din 16.11.1992, vă rog să dispuneţi publicarea în mass-media prin Ziarul Văii Jiului scrisoarea adresată Casei Locale de Pensii Petroşani cu răspunsul la scrisoarea din 24.11.2008 şi comunicată la 18.12.2008, prin care mi-am exprimat contestarea mo­dului nereal şi nelegal la utilizarea stagiului complet de cotizare de 30 de ani în  condiţii speciale de muncă în condiţii normale de muncă, necesar deschiderii dreptului de pensie la îndeplinirea vârstei standard de pensionare pentru pensie limită de vârstă, de 62 de ani, pentru bărbaţi, prevăzută la art. 41 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 19/2000, care în raport cu Legea nr. 3/1977 este de fapt art. 8 alin (1) pentru pensii pentru munca depusă şi limită de vârstă pentru grupa III de muncă, iar în raport cu Normele Tehnice nr. 5388/16.11.2004 este Cap.A.1.2. pentru pensii limită de vârstă (grupa III de muncă) condiţii normale de muncă. Stagiul complet de cotizare de 30 de ani în condiţii speciale de muncă repre­zintă dreptul luat în calculul vechimii (în grupa I de muncă) în condiţii speciale de muncă de un an şi şase luni pentru fiecare an lucrat în aceste condiţii identice şi stagiul de cotizare în alte condiţii de muncă (grupa III, în condiţii normale de muncă) de realizat, necesar deschiderii dreptului de pensie la îndeplinirea vârstei de pensionare redusă până la împlinirea vârstei de 55 de ani, pentru bărbaţi, cu stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă.
Corect şi legal, potrivit stagiului de cotizare de 14 ani 9 luni în condiţii speciale de muncă şi stagiul de cotizare de 9 ani în condiţii normale de muncă, din stagiile de cotizare realizate de mine, la determinarea punctajului mediu anual, Casa Locală de Pensii Petroşani se obligă şi mie în drept îmi revine să se utilizeze stagiul complet de cotizare de 20 de ani cu desfăşurarea acti­vităţii în locurile de muncă în subteran în mină carboniferă, necesar păstrării dreptului la cuantumul pensiei (potrivit grupei I de muncă cu activitate permanentă) în condiţii speciale de muncă, prevăzută la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 3/1977, pentru că am realizat vârsta de pensionare redusă de 54 ani 7 luni şi 15 zile, mai mică de 55 de ani, prevăzută la art. 481 alin. (3), pentru bărbaţi, din Legea nr. 19/2000, identic cu vârsta de pensionare redusă, prevăzută la art. 15 alin. (1) litera (a) din Legea nr. 3/1977.
Cu consideraţie Streitferdt Francisc

 

Către,
CASA LOCALĂ DE PENSII PETROŞANI
DOAMNĂ DIRECTOARE,

Subsemnatul STREITFERDT FRANCISC, domiciliat în municipiul Vulcan, strada Brazilor, nr. 12, judeţul Hunedoara, cod poştal 336200, nr. telefon mobil Vodafon 0723.002552, pensionar, cu decizia de pensionare nr. 60484 din 16..11.1992, CNP: 1381107205746, ca urmare răspuns la scrisoarea pe care am primit-o nr. 60484 din 24.11.2008, comunicată la data de 18.12.2008, vă comunic că în urma reverificării dosarului meu de pensie, ca şi de alte dăţi, drepturile de pensie nu au fost corect şi legal stabilite, potrivit stagiilor de cotizare, în sensul Legii nr. 19/2000, rea­lizate de mine, ce rezultă din cartea de muncă şi din conţi­nutul adeverinţelor depuse la Casa Locală de Pensii Petroşani, la sfârşitul lunii iulie 2005, de:
a) - 16 ani 9 luni 02 zile în condiţii normale de muncă, fost grupa III de muncă.
b) - 3 ani 10 luni 23 zile în condiţii deosebite de muncă, fost grupa II de muncă, cu desfăşurarea activităţii în locurile de muncă în instalaţii de preparare, prevăzută la anexa nr. 2, pct. 54 şi 65, alin. (2) din Ordinul nr. 50/1997, identic cu condiţiile deosebite de muncă prevăzută la tabelul nr. l, art. 42 din Legeanr. 19/2000;
c) - 14 ani 9 luni în condiţii speciale de muncă, fost grupa I de muncă, în condiţii deosebite de muncă cu desfăşurarea acti­vităţii în locurile de muncă în subteran în mină de cărbune, prevăzută la anexa nr. 1, pct. 1, alin. (2) din Ordinul nr. 50/1990, identic cu prevederile art. 20 litera (a) din Legea nr. 19/2000, pentru că condiţiile prevăzute în raportul cu Ordinul nr. 50/1990 este de fapt art. 7 pentru grupa I de muncă şi se confundă, activitatea trebuie să fie cel puţin 50 % din programul de lucru, pentru că:
1) - din conţinutul buletinului de calcul nr. 60484 emis la data de 21.11.2008 lipsesc stagiile de cotizare necesare determinării categoriei de pensiei cuvenită la data recalculării pensiei mele, elemente şi date ce trebuie să stea la baza determinării punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei în mod corect şi legal;
2) - buletinul de calcul nu este însoţit de Decizie;
- aceste lucruri au condus la încălcarea prevederilor art.4 alin (1) şi art.7 alin (2) din OUG - nr.4 din 2005;
3) - la data pensionarii 01.12.1992, mi s-a acordat pensie pentru muncă depusă şi limi­tă de vârstă cu vechime completă de 30 de ani pentru grupa I de muncă cu categoria de personal corespunzătoare funcţiei de subinginer C.F.L. subteran 067, în baza Legii nr. 3/1977 şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Decret-Lege nr. 68/1990, care de fapt este Ordinul nr. 50/1990, anexa nr. l, pct. l, alin (2) şi în baza HG nr. 267/1990 art. 9 litera (c), acte normative cu caracter special şi mi-am păstrat dreptul la pensie potrivit grupei I de muncă, cu vârsta de pensionare redusă realizată de 54 de ani, prevăzută la art. 15 alin (l) litera (a) şi alin (2) din Legea nr. 3/1977, lucru ce rezultă din conţinutul deciziei nr. 60484 din 16.11.1992.
Aşadar, faţă de cele arătate până acum, atestă faptul că am beneficiat de pensie în condiţii prevăzute de acte normative cu ca­racter special şi legi speciale şi astfel, la data recalculării pensiei mele, la 02.02.2006, beneficiez de prevederile art. 2 alin (4) anexa 1, Norme Metodologice din HGR nr. 1550/2004, potrivit căruia, la determinarea punctajului mediu anual, în drept îmi şi în obligaţia Casei Locale de Pensii Petroşani îi, revine, utilizarea stagiului complet de cotizare (vechimea în muncă în grupa I de muncă) de 20 de ani în condiţii speciale de muncă, necesar deschiderii păstrării dreptului la pensie (potrivit grupei I de muncă) în condiţii speciale de muncă, prevăzută la art.15 alin (2) din Legea nr. 3/1977, precum şi de prevederile art.481 alin (3) pentru bărbaţi din Legea nr. 19/2000, cu modificarea vârstei de pensio­nare de 60 de ani, prevăzută atât la art. 9 li­tera (c) din HG nr. 267/1990, cât şi la art. 8 alin (2) din Legea nr. 3/1977, la vârsta standard de pensionare de 57 de ani, pentru femei şi de 62 de ani, pentru bărbaţi, pentru că condiţiile prevăzute de acte normative cu caracter special şi legi speciale nu se mai dovedesc pentru că am beneficiat de ele şi însuşi stagiul de cotizare de 14 ani, 9 luni sunt în condiţii speciale de muncă.
Mai mult condiţiile deosebite ce se încadrează în grupa I de muncă sunt identice cu condiţiile speciale de muncă, pentru că prevederile art. 7 pentru grupa I de muncă, prevăzută la Ordinul nr. 50/1990 anexa nr. l, pct. l , alin (2) se confundă cu prevederile art.20 litera (a), în condiţii speciale de muncă din Legea nr. 19/2000, sunt identice, cu desfăşurarea activităţii în locurile de muncă în subteran în mina de cărbune, cel puţin 50% din programul zilnic de muncă. Aşadar, necondiţionat, beneficiez de toate prevederile legii, pentru pensie cu caracter special în condiţii speciale de muncă, pentru că sunt absolvit de condiţionarea de ,,Legi speciale” şi de condiţii prevăzute de acte normative cu ca­racter special, cum sunt art. 481, alin. (3) pentru bărbaţi din Legea nr. 19/2000, art.2 alin.(4), anexa 1, Norme Metodologice, din HGR nr. 1550/2004, HG nr. 267/1990 art.9, litera (c), pentru că însuşi stagiile de cotizare de 14 ani, 9 luni în condiţii speciale şi stagiul de cotizare de 3 ani, 10 luni şi 23 zile, au caracter special.
4) - am realizat vârsta de pensionare redusă de 54 de ani, 7 luni şi 15 zile, potri­vit stagiului de cotizare de 14 ani, 9 luni în condiţii speciale de muncă, ce rezultă din următorul calcul:
62 de ani = 61 de ani, 11 luni, 30 zile,
61 ani, 11 luni, 30 zile
7 ani, 4 luni, 15 zile
54 ani, 7 luni, 15 zile
Aşadar, m-am încadrat în condiţiile cerute de art. 481 alin (3), pentru bărbaţi din Legea nr. 19/2000.
5) - am realizat stagiul de cotizare luat în calcul de 14 ani în condiţii speciale de muncă x 1,5 ani = 21 de ani în condiţii speciale de muncă;
Nota 1,5 ani = un an şi 6 luni luat pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.
6) - am realizat stagiul complet de cotizare de 21 de ani în condiţii speciale de muncă + 9 ani de realizat în condiţii normale de muncă = 30 de ani în condiţii speciale pentru că stagiul de cotizare de 9 ani în condiţii normale de muncă (gr. III) se consideră în condiţii speciale de muncă (în grupa I de muncă), prevăzut la art. 15 alin (2) din Legea nr. 3/1977 şi anexa nr. 4 pentru bărbaţi, perioada aprilie 2001-noiembrie 2006;
7) - am realizat stagiul total de cotizare de:
30 ani 00 luni 00 zile în condiţii speciale +
00 ani 09 luni 00 zile în condiţii speciale
3 ani 10 luni 23 zile în condiţii deosebite
7 ani 9 luni 02 zile în condiţii normale
42 ani 4 luni 25 zile.
Aşadar, am îndeplinit toate condiţiile necesare de încadrare în categoria de pensie cu caracter special în condiţii deosebite de muncă, prevăzute şi cuvenită la art. 44, anexa nr. 4, pentru bărbaţi perioada aprilie 2001-noiembrie 2006, limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare până la 55 de ani, pentru bărbaţi, prevăzută la art. 481 alin (3), în funcţie de stagiul de cotizare în condiţii speciale de muncă, cu stagiul complet de cotizare între 30-31 de ani.
Precizez că stagiul total de cotizare rea­lizat de mine de 42 ani, 4 luni, 25 zile, se regăsesc în conţinutul tuturor deciziei cu nr. 60484, greşit pentru pensii limită de vârstă în funcţie de stagiile de cotizare amintite la litera a, b si c, emise la datele de 02.02.2006, 03.02.2006, 02.05.2007 şi 18.03.2008, din care 30 de ani sunt în condiţii speciale de muncă, lucru ce atestă că la data recalculării pensiei mele, la 02.02.2006, am beneficiat de categoria de pensiei pentru pensii cu caracter special, pentru persoanele care au realizat stagiile de cotizare mai mici de 20 de ani, care am desfăşurat activitate în locurile de muncă în subteran în mină carboniferă cel puţin 50% din programul zilnic de muncă în condiţii speciale, prevăzută la art. 20 litera (9) din Legea nr. 19/2000, limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare de 62 de ani, pentru bărbaţi, până la 55 de ani pentru bărbaţi, în funcţie de stagiile de cotizare în condiţii speciale de muncă, cu stagiul complet de cotizare în condiţii speciale de muncă cuprinse între 30-31 de ani, prevăzută la anexa nr.4, pentru bărbaţi, perioada aprilie 2001-noiembrie 2006, art.44 si art.481, alin. (3) pentru bărbaţi, din Legea nr. 19/2000, lucru ce-mi dă dreptul şi ce obligă Casa Locală de Pensii, ca la determinarea punctajului mediu anual, să se utilizeze stagiul complet de cotizare de 20 de ani în condiţii speciale de muncă, prevăzută la Cap. A.4.5., pentru pensii cu ca­racter special, cu desfăşurarea activităţii în locurile de muncă în subteran, din Norme Tehnice nr. 5388/16.11.2004, a CNPAS Bucureşti.
În esenţă, scurt şi cuprins, în funcţie de stagiile de cotizare de 14 ani, 9 luni în condiţii speciale de muncă şi de 9 ani în condiţii normale de muncă, din stagiile de cotizare realizate de mine şi amintite la literele a, b şi c, am realizat vârsta de pensionare redusă de 54 de ani, 7 luni şi 15 zile, mai mică decât până la 55 de ani, pentru bărbaţi, prevăzută la art. 481 alin (3) din Legea nr. 19/2000, precum am realizat şi stagiul complet de cotizare în condiţii speciale de muncă de 30 de ani, condiţiile necesare deschiderii păstrării dreptului la cuantumul pensiei în condiţii speciale de muncă la împlinirea vârstei de pensionare redusă până la 55 de ani, pentru bărbaţi.
Aşadar, în drept îmi şi în obligaţia Casei Locale de Pensii Petroşani îi revine utilizarea stagiului complet de cotizare de 20 de ani în condiţii speciale de muncă, la determinarea punctajului mediu anual, prevăzută la Cap. A.4.5. pentru pensii cu caracter special, cu desfăşurarea activităţii în locurile de muncă în subteran, din Norme Tehnice nr. 5388/16.11.2004, a CNPAS Bucureşti, condiţie necesară deschiderii păstrării cuantumului pensiei (potrivit grupei I de muncă) în condiţii speciale de muncă şi nu în mod abuziv, cum a procedat Casa Locală de Pensii Petroşani, stagiul complet de cotizare de 30 de ani în condiţii speciale de muncă necesar deschiderii dreptului la pensie în condiţii speciale de muncă la împlinirea vârstei de pensionare până la 55 de ani, pentru bărbaţi, luând drept stagiul complet de cotizare de 30 de ani în condiţii normale de muncă, necesar deschiderii dreptului la pensie limită de vârstă, la împlinirea vârstei standard de pensionare de 62 de ani pentru bărbaţi, prevăzută la art. 41 alin (2) şi (4) din Legea nr. 19/2000 identice cu categoriile de pensie prevăzute, atât la art. 8 alin (1) din Legea nr. 3/1977 pentru muncă depusă şi limită de vârstă, cât şi la Cap. A.1.2. pentru pensii limită de vârstă, din Norme Tehnice nr. 5388/16.11.2004, a CNPAS Bucureşti.
Stimată d-nă director, potrivit postului pe care-1 defineţi în Conducerea Casei Locale de Pensii Petroşani, fişa postului cu atribuţiunile, obligaţiile şi drepturile pe care le aveţi, vă obligă la dispunerea de aplicare a legislaţiei în vigoare în funcţie de stagiile de cotizare realizate de către personalul angajat, pentru ca cuantumul pensiilor recalculate să fie corect şi legal stabilite.
Prin utilizarea abuzivă a stagiului complet de cotizare de 30 de ani în condiţii speciale de muncă, luat drept stagiul de cotizare de 30 de ani în condiţii normale de muncă necesar deschiderii dreptului de pensie şi împlinirea vârstei standard de pensionare de 62 de ani, pentru bărbaţi, pentru pensii limită de vârstă, în loc de stagiul complet de cotizare, corect şi legal, de 20 de ani în condiţii speciale de muncă necesar deschiderii păstrării dreptului la cuantumul pensiei în condiţii speciale de muncă (grupa I de muncă), mi-aţi sustras păstrarea dreptului la pensie, potrivit grupa I de muncă, de care am beneficiat la data pensionarii şi de care trebuie să beneficiez corect şi legal şi la data recalculării pensiei mele, potrivit prevederilor art. 15 alin (2) din Legea nr. 3/1977.
Atât buletinele de calcul cu nr. 60484 emise la datele de 02.02.2006, 03.02.2006, 02.05.2007, 18.03.2008 şi 21.11.2008 cât şi deciziile cu nr. 60484 emise la datele de 02.02.2006, 03.02.2006, 02.05.2007 şi 18.03.2008, pentru pensii limită de vârstă, cu stagiul complet de cotizare de 30 de ani în condiţii normale de muncă, necesar deschiderii dreptului la pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare de 62 de ani, pentru bărbaţi, sunt nereale, nelegale, completate cu date şi elemente false, care au dus la determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei incorect, nelegal, şi nereală, fapt ce constituie un act fals intelectual şi discriminare prin sustragerea păstrării dreptului la cuantumul pensiei în condiţii speciale de muncă (grupa I de muncă).
Vreau să precizez că corect şi legal, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 4 şi 5 şi cu tabelul nr. 1, din Legea nr. 19/2000, există relaţia de echivalenţă între stagiile de cotizare în condiţii speciale de muncă şi în condiţii deosebite de muncă, potrivit anilor identice cu care se reduc vârstele standard de pensionare de 57 de ani, pentru femei şi 62 de ani, pentru bărbaţi.
Aşadar, rezultă acest lucru potrivit stagiilor de cotizare realizate de mine, anterior datei de 01.04.2001:
Stagiul de cotizare în condiţii Speciale de muncă
Stagiul de cotizare în condiţii Deosebite de muncă
12 ani 00 luni 00 zile este echivalent a 26 ani 00 luni 00 zile, pentru că vârstele standard de pensionare se reduc cu acelaşi nr. de 6 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
14 ani 00 luni 00 zile este echivalentul cu 30 ani 00 luni 00 zile, pentru că vârstele standard de pensionare se reduc cu acelaşi nr. de 7 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
00 ani 09 luni 00 zile este echivalentul cu 1 an 07 luni 08 zile
01 ani 09 luni 24 zile este echivalentul cu 3 ani 10 luni 23 zile

30 ani 00 luni 00 zile în condiţii deosebite +
3 ani 10 luni 23 zile în condiţii deosebite
1 ani 07 luni 08 zile în condiţii deosebite (fost 9 luni în condiţii speciale)
35 ani 06 luni 01 zile în condiţii deosebite

14 ani 09 luni 00 zile în condiţii speciale +
01 ani 09 luni 24 zile în condiţii speciale ( fost 3 ani 10 luni 23 zile în condiţii deosebite)
16 ani 06 luni 24 zile în condiţii speciale.

16 ani 06 luni 24 zile în condiţii speciale de muncă este echivalent cu 35 ani 06 luni 01 zile în condiţii deosebite de muncă, pentru că vârstele standard de pensionare se reduc cu acelaşi număr de 8 ani.
Aşadar, corect şi legal la data recalculării pensiei mele, la 02.02.2006, trebuia să se ia în calcul stagiul de cotizare de 16 ani 06 luni 24 zile în condiţii speciale de muncă, cu toate că şi cu stagiul de cotizare de 14 ani 9 luni luat în calcul am realizat vârsta de pensionare redusă de 54 ani 7 luni 15 zile, cu care m-am încadrat în vârsta de pensionare redusă până la 55 de ani, pentru bărbaţi, prevăzută la art. 481 alin.(3) din Legea nr. 19/2000.
Dacă la data de recalculării pensiei mele s-ar fi luat în calcul stagiul de cotizare de 12 ani în condiţii speciale de muncă luat în calcul la data pensionarii, care este echivalent cu stagiul de cotizare de 26 de ani în condiţii deosebite pentru că vârsta standard de pensionare de 62 de ani, pentru bărbaţi se reduce cu acelaşi nr. de 6 ani, prevăzută la tabelul nr. 1, art. 42 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 19/2000.
Aşadar, am realizat:
a) Vârstă de pensionare redusă de 62 ani - 6 ani = 56 de ani, fiind mai mare de 55 de ani, m-am încadrat în prevede­rile art. 42 alin. (2), pentru bărbaţi.
b) Stagiul complet de cotizare de 26 ani în condiţii deosebite de muncă + 6 ani spor în condiţii deosebite, cuvenit stagiului de cotizare de 12 ani în condiţii deosebite de muncă = 32 de ani în condiţii deosebite de muncă, cu care m-am încadrat în prevederile art. 42 alin.(l) din Legea nr. 19/2000, şi beneficiez de categoria de pensie limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare proporţional cu stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă, prevăzută la acelaşi articolul nr. 42 din Legea nr. 19/2000.
Cu stagiul de cotizare de 26 de ani în condiţii deosebite de muncă, realizat cu desfăşurarea activităţii în locurile de muncă în cariere sau în instalaţii de preparare, m-am încadrat în art. 9 litera (a) din HG NR. 267/1990, citat: Pensionarea pentru limită de vârstă şi vechime în muncă a personalului din unităţile miniere se face în următoarele condiţii:
a) la 20 de ani lucraţi în subteran sau 25 de ani lucraţi în cariere şi instalaţii de preparare indiferent de vârstă, dar nu mai puţin de 45 ani pentru subteran şi 50 de ani pentru cariere şi instalaţii de preparare.
Astfel, la determinarea punctajului mediu anual se va utiliza stagiul complet de cotizare de 25 de ani, prevăzută la Cap. A.4.5, pentru pensii cu caracter special din Norme Tehnice nr. 5388 din 16.11.2004.
Aşadar, nici în cazul luării în calcul a stagiului de cotizare de 12 ani în condiţii speciale, acesta se raportează la tabelul nr. 1, art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000, prin care se stabileşte corect şi legal categoria de pensie cuvenită la data evaluării în vederea recalculării pensiei, potrivit preve­derilor art. 3 din HGR nr. 1550/2004, anexa 1 Norme Metodologice, nu se va utiliza la determinarea punctajului mediu anual, stagiul complet de cotizare de 30 de ani necesar deschiderii dreptului la pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru pensii limită de vârstă abuziv, ci stagiul complet de cotizare de 25 de ani necesar deschiderii păstrarii cuantumului pensiei in condiţii deosebite (potrivit grupei II de muncă) prevăzut la art. 15 alin.(2) din Legea nr. 3/1977.
Precizez că persoanele care au efectuat determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea stagiului complet de cotizare în condiţii speciale de muncă de 30 de ani, realizat de mine, necesar deschiderii dreptului la pensie la împlinirea vârstei de pensionare până la 55 de ani, pentru bărbaţi, luând ca drept stagiul complet de cotizare în condiţii normale de muncă de 30 de ani, necesar deschiderii dreptului de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare de 62 de ani, pentru pensii limită de vârstă, având eu vârsta de pensionare redusă realizată de 54 de ani 7 luni 15 zile, sub limita depusă la 55 de ani, pentru bărbaţi, prevăzută la art. 481 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, au comis un abuz fără precedent şi un act de discriminare prin sustragerea păstrării cuantumului pensiei potrivit grupei I de muncă (în condiţii speciale de muncă) prevăzută la art. 15 alin.(2) din Legea nr. 19/1977.
Cer conducerii Casei Locale de Pensii Petroşani să dispună la determinarea punctajului mediu anual cuvenit în drept în condiţii speciale de muncă, pentru a îmi păstra dreptul la cuantumul pensiei potrivit grupei I de muncă (în condiţii speciale de muncă) de care am beneficiat la data pensio­narii, şi trebuie să beneficiez şi la data recalculării pensiei mele la 02.02.2006, prevăzută la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 3/1977, că potrivit acestui articol îmi revine în drept şi în obligaţia Casei Locale de Pensii, să se utilizeze stagiul complet de cotizare de 20 de ani în condiţii speciale, necesar deschiderii păstrării dreptului la cuantumul pensiei potrivit grupei I de muncă (în condiţii speciale de muncă).
Precizez că punctajul mediu anual, la data de 02.02.2006 trebuia să fie de total puncte 59,60769: 20 = 2,98038 puncte, corect şi legal calculat, iar cuantumul pensiei de 2,98038 puncte x 697,5 lei = 2079 lei, corect calculat, în prezent, la data de ianuarie 2009, şi nu de 1,98692 x 697,5 lei = 1386 lei.
Deci, sunt frustrat cu 693 lei, în prezent.
Întreb de ce sunt discriminat faţă de persoanele care au realizat stagii de cotizare mai mici de 20 de ani în condiţii speciale de muncă, ca şi mine, pensionate în intervalul fe­bruarie 1990-31 martie 2001 şi au beneficiat de păstrarea dreptului la pensie potrivit grupei I de muncă, prevăzută la art. 15 alin .(2) din Legea nr. 3/1977 şi li s-au determinat punctajul mediu anual prin utilizarea stagiului complet de cotizare în condiţii speciale de muncă, cu desfăşurarea activităţii în locurile de muncă în subteran, prevăzută la Cap. A.4.5 pentru pensii cu caracter special din Norme Tehnice nr. 5388/16.11.2004?
Cu stimă Streitferdt Francisc


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 10 ori 3  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
Pe aceeasi tema
Prin acest material răspundem solici­tărilor unor pensionari din Petroşani, Lupeni şi Petrila, mai exact domnilor Aurel Bu[..]
12.01.2015, 21:44   |    2 comentarii

Domnul Augustin Sultz a lucrat întruna de la 17 ani şi pân[..]

26.02.2013, 22:10   |    0 comentarii
Se ştie că, de când a venit la conducerea Casei Locale de Pensii din Petroşani, Nataşa Popescu are o politică proprie &[..]
13.01.2009, 23:47   |    0 comentarii
_____
Administrare pagină de Facebook pentru persoane publice
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Administrare pagină de Facebook pentru afaceri
_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Catalog promoţionale 2022
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Catalog promoţionale 2022


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter