15.04.2018,  10:52:16 | 0 comentarii | 608 vizualizari
Despre istoricul Bibliotecii Municipale Petroşani cu bibliotecarul Delia Grosu
Booking.com
de Ziarul Vaii Jiului

Cu prilejul celor 40 de ani de funcţionare neîntreruptă a Bibliotecii Municipale Petroşani, reînfiinţată la 1 aprilie 1978, doamna Delia Grosu, responsabilul acestei instituţii publice foarte importante pentru viaţa culturală a municipiului de la poalele Parângului ne-a transmis un material scris. 

Într-o societate ca a noastră, modernă, prin contrast cu cea particulară, de acasă, biblioteca publică înseamnă o şansă pentru fiecare.

Biblioteca Municipală Petroşani este un factor esenţial în devenirea culturală a zonei şi totodată un sensibil barometru al acestuia la schimbările sociale profunde. În sălile bibliotecii, prin lectura publică se naşte noul conţinut al lumii, ideile originale căpătând forţă. Se ştie, lectura duce la cunoaşterea şi asimilarea modurilor valoroase de a trăi, iar în sălile de lectură a bibliotecilor se poate dialoga în linişte cu marile creaţi culturale.

Lucrarea de faţă are ca obiective cuprinderea unei arii tematice cât mai bogate, dar riguros organizată în jurul preocupărilor fundamentale de a defini conceptul de istorie a bibliotecii noastre şi de a-i sublinia implicaţiile în istoria culturii comunităţii locale şi în dezvoltarea vieţii intelectuale a ţării.

Omul găseşte azi în bibliotecă un adevărat „sanctuar”, un loc în care poate reflecta în linişte asupra problemelor sale. Acest locaş destinat instruirii umane permite nu numai o bogată informare şi o educaţie spirituală, ci creează în mod organizat depozitarea experienţei şi inteligenţei omeneşti, aducându-i cititorului „nemurirea” pe care o caută cu atâta încăpăţânare încă de la începuturile sale.

Istoria unui popor, inclusiv a culturii sale, este legată în mod necesar de păstrarea şi transmiterea de-a lungul veacurilor a informaţiei intelectuale. Aceasta ne trimite la ideea de bibliotecă şi de arhivă. Bibliotecile şi arhivele au coexistat şi au convieţuit mult timp împreună înainte de apariţia conştiinţei separării lor. Documentul scris pe hârtie, foi de pergament sau papirus era însă fragil în faţa vicisitudinilor naturale şi istorice. În cazul împrejurărilor istorice ale poporului nostru, acestea au permis într-o foarte mică măsură strângerea şi conservarea în biblioteci şi arhive ale documentelor scrise din cea mai mare vechime.    

„Capitala” de azi a Văii Jiului nu este un oraş prea vechi dar nici foarte nou. Aşezat pe drumul naţional ce uneşte Târgu-Jiu cu Haţeg, Simeria şi Deva. Petroşaniul a cunoscut o dezvoltare urbanistică mai ales când cărbunele – marea bogăţie subpământeană a locului – a început să fie valorificat.

Aşezarea a luat naştere prin secolul al XVII-lea, în jurul anului 1780, după unele izvoare, punându-i-se vatră de către mai multe familii de păstori veniţi din satul Petrosul, situat în sudul Ţării Haţegului. De la Petrosul i se trage şi denumirea actuală de Petroşani.

Bibliotecile sunt lăcaşuri de cultură ale prezentului, dar mai ales instituţii de cultură în care generaţiile de azi se pregătesc pentru viitor, în care lumea de mâine îi devine familiară tânărului de azi.

O bună parte din cultura şi din existenţa noastră o datorăm cărţilor. Lectura ne ajută să asimilăm acele modele comportamentale care devin funcţionale în relaţie cu poziţia noastră socială şi în condiţiile reconstruirii generale a economiei româneşti, când costul unei cărţi bune este atât de mare, biblioteca rămâne singura care ne poate ajuta în acest sens.

La 1 aprilie 1978 s-a reînfiinţat Biblioteca Municipală Petroşani cu sediul în strada Viitorului, bl. 9A, ap. 24-25. De 40 de ani acest centru de informare, documentare, important focar de cultură a pus la dispoziţia utilizatorilor săi cunoştinţe şi informaţii din toate domeniile, oferindu-le colecţiile de documente de care dispune.

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şi a celorlalte acte normative ce reglementează domeniul bibliotecar, activitatea Bibliotecii Municipale Petroşani avea drept obiectiv principal satisfacerea la un nivel superior a cerinţelor de lectură, informare şi documentare a membrilor comunităţii pe care o deservesc.

O parte din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii ne arăta că:

 - Biblioteca Municipală Petroşani era o instituţie culturală. Ea funcţiona sub îndrumarea de specialitate a Ministerului Culturii, respectiv al Inspectoratului de Cultură Judeţean Hunedoara. În această calitate colecţiona, organiza, conserva şi punea la dispoziţia beneficiarilor cărţii, periodice şi alte documente grafice şi audio–vizuale, în condiţiile prevăzute de regulament.

- Biblioteca Municipală funcţiona, potrivit strategiei culturale promovate de organele legiuitoare şi executive ale statului, pe baza principiilor autonomiei, neangajării politice şi al identificării culturale naţionale în circuitul mondial de valori. Ministerul Culturii, respectiv Inspectoratul pentru Cultură Judeţean Hunedoara şi Primăria municipiului Petroşani asigura condiţiile morale şi materiale necesare funcţionării corespunzătoare a acestei instituţii şi protejarea ei socială faţă de ingerinţele unor criterii comerciale, de funcţionare propagandistă etc.

În calitatea ei de instituţie de cultură, Biblioteca Municipală avea următoarele atribuţii şi competenţe: colecţiona, organiza, valorifica şi conserva colecţiile reprezentative de cărţi, periodice şi alte documente audio–vizuale, în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesională ale populaţiei din Municipiul Petroşani şi de cerinţele reale şi potenţiale ale acesteia.

Biblioteca Municipiului Petroşani, înfiinţată numai de un an, nu dispunea pe-atunci de cataloage de bibliotecă, datorită lipsei de fonduri şi a mobilierului necesar. Cunoscând însă importanţa cataloagelor de bibliotecă, în vederea desfăşurării muncii de informare bibliografică, organizarea acţiunilor cultural-educative, stabilirii existenţei în bibliotecă a anumitor titluri de lucrări, a numărului de exemplare pentru lucrările apărute anterior, lunar prin deplasările făcute la Biblioteca Judeţeană Deva, s-au urmărit modul în care erau utilizate.

Catalogul alfabetic de serviciu al bibliotecii cuprindea toate volumele fişate. Pe verso fişelor de catalog erau trecute numărul de inventar al cărţilor existente, deci numărul exemplarelor defalcate pe secţii şi filele cu iniţialele respective.

În cazul comenzilor de carte se verifica catalogul publicaţiilor apărute în planul editorial şi comanda se făcea în raport cu nevoile bibliotecii. Principalele mijloace de informare care ajuta bibliotecarul în munca de completare a colecţiilor erau:

a) Listele planurilor editoriale;

b) Bibliografia R.S.R.

c) Fişele semnal;

d) Listele de la C.L.D.C.

e) Listele trimestriale etc.

Efectuarea comenzilor de carte în primii ani (1978-1979) pentru Biblioteca Municipală Petroşani a constituit cea mai dificilă problemă, deoarece fondul de carte existent era alcătuit în majoritate din carte veche primită de la B.C.S. Bucureşti, care nu mai corespundea etapei de dezvoltare a ştiinţei şi culturii moderne.

Datorită acestui fapt, planurile editoriale pentru primii ani (1978-1979) au fost completate cu cea mai mare atenţie, în scopul înzestrării bibliotecii cu carte actuală, tehnico–ştiinţifică, beletristică, social–politică etc.

Din planul „Editurii Politice” s-au comandat cărţi din toate domeniile, în primul rând Documentele de Partid şi de Stat şi, în mod deosebit, lucrările secretarului general al P.C.R., Nicolae Ceauşescu.

Din „Editura Tehnică” s-au comandat lucrări de nivel mediu din domeniul mineritului, industriei textile şi alimentare, potrivit profilului socio-profesional al oamenilor muncii din Petroşani. În anul 1978, Biblioteca Municipală Petroşani a fost aprovizionată de nouă ori. Aceste publicaţii au intrat prin Colectura Bibliotecilor Deva şi Rezerva Naţională de Carte Bucureşti.

Având în vedere că în Municipiul Petroşani se afla şi populaţie de naţionalitate maghiară, în atenţia bibliotecarilor a stat şi achiziţionarea de cărţi pentru această categorie de cititori. Lucrările în alte limbi, precum germană, franceză sau engleză erau nesemnificative ca şi număr, nefiind nici solicitări în acest sens.

Servirea cititorilor – această operaţiune se efectua ori de câte ori situaţia o cerea. În primul rând se efectua operaţia de primire şi împrumutarea publicaţiilor când cititorul se prezenta la bibliotecă pentru a schimba cărţile: prelucrarea cărţilor, scăderea lor de pe fişe şi trecerea cărţilor nou împrumutate, alegerea cărţilor solicitate de cititori, înscrierea de noi cititori. Pe lângă aceste probleme, bibliotecarii trebuiau să se ocupe de problema îndrumării permanente a lecturii cititorului în funcţie de vârstă, preocupare şi profesia acestuia. În acest sens, începând cu copii cărora în funcţie de vârstă li se atribuiau cărţile de poveşti, cititorilor li se recomandau şi cărţi cu conţinut patriotic, tehnico-ştiinţific, social-politic, scrise la nivelul de înţelegere al vârstei lor, la modă fiind în special colecţiile: „Alfa”,„ABC”, „Domnitori şi voievozi”.

Deoarece biblioteca era nou înfiinţată se făceau lunar anunţuri în presa locală, în cazul nostru la „STEAGUL ROŞU” , fie în legătură cu acţiunile bibliotecii, fie comunicând adresa şi conţinutul variat al fondului de carte.

Participarea la efectuarea măsurilor întreprinse de bibliotecă pentru recuperarea cărţilor nerestituite în termen de către cititori – atunci când cititorul nu restituia cărţile la termenul stabilit, se întreprindeau următoarele măsuri pentru recuperarea lor:

 - elevii erau anunţaţi fie prin intermediul unor liste afişate la şcoală, fie personal, în cadrul orelor de dirigenţie;

- părinţii elevilor erau anunţaţi prin intermediul elevilor;

 În cazul în care cititorul, totuşi, nu restituia cartea, se trimitea somaţia – carte poştală – conform instrucţiunilor Consiliului Culturii şi Educaţiei, Ministerului de Finanţe prin care se cerea cititorului să restituie cartea. Dacă nici după a doua somaţie cartea nu era restituită se întocmea un proces-verbal de contravenţie, care era trimis la întreprinderea unde lucra cititorul - în cazul cititorului adult - sau la domiciliu (în cazul cititorului copil), urmărindu-se cu stricteţe respectarea acestor măsuri, pentru evitarea „pagubei avutului obştesc” şi pentru asigurarea integrităţii colecţiilor bibliotecii.

Aşezarea cărţilor în secţia de „împrumut cu acces liber la raft”: fondul cu acces liber al cititorilor la publicaţii era fondul din secţiile de împrumut la domiciliu şi fondul de referinţă din sălile de legătură. El trebuia să includă totalitatea lucrărilor destinate împrumutului organizat sistematic-alfabetic. Această aşezare înlesnea servirea cititorilor şi le dădea posibilitatea de a alege mai uşor cărţile dorite.

Din documentele bibliotecii rezultă că începând cu anii 2000, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea bazei materiale şi funcţionarea bibliotecii se resimţea tot mai mult nevoia unui nou spaţiu, unul care să permită înfiinţarea unei săli mari de lectură, atât de necesară pentru studiul publicaţiilor unicat, care nu se împrumuta la domiciliu. Se cerea tot mai mult dotarea bibliotecii cu calculatoare pentru îmbunătăţirea organizării şi funcţionării acesteia, ţinând cont că internetul lua o tot mai mare amploare.

În anul 2001, Biblioteca Municipală Petroşani dispunea de un fond de carte de 50.600 volume, în valoare de 79.291.882 lei, ceea ce însemna un indice de dotare de 0,98 şi o cheltuială medie de aproximativ 1510 lei/locuitor.

De-a lungul anilor, o atenţie deosebită s-a acordat acţiunilor de popularizare a cărţii. Pe baza Calendarului Aniversărilor Culturale s-au organizat diferite activităţi culturale prilejuite de aniversarea sau comemorarea unor scriitori, personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice. Sub genericul „2002 Anul Caragiale” (150 de ani de la naştere şi 90 de ani de la moartea scriitorului), s-au organizat mai multe expoziţii cu opera şi activitatea dramaturgului, medalioane şi seri literare.

În cadrul Zilelor Municipiului Petroşani sub genericul „Zilele Bibliotecii Municipale” s-a organizat, în octombrie 2002, prima ediţie a „Salonului Editurilor Hunedorene” şi „Târgul de Carte”. La acest Salon au participat 9 edituri din Deva, Petroşani, Petrila.

În 27 februarie 2003, împreună cu Biblioteca Judeţeană şi Primăria Municipiului Petroşani s-a organizat medalionul aniversar din ciclul „Personalităţi Hunedorene” – „Valeriu Butulescu la 50 ani”. Tot în acel an s-a organizat cea de-a II-a ediţie a „Salonului Editurilor Hunedorene”.

Biblioteca Municipală Petroşani este o parte integrantă a sistemului bibliotecilor publice şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie. Ea este subordonată Bibliotecii Judeţene Deva.

Biblioteca colecţionează, organizează şi valorifică fonduri de cărţi, publicaţii seriale şi alte publicaţii româneşti şi străine din toate domeniile, de asemenea asigură accesul gratuit la colecţiile sale, populaţiei din Petroşani, şi nu numai, asigurând accesul nediscriminatoriu la informaţii.

Biblioteca face parte din sistemul integrat al bibliotecilor din România. Biblioteca întreţine şi dezvoltă relaţii de cooperare cu organisme, instituţii, biblioteci, unităţi de informare documentară, biblioteci şcolare din ţară şi străinătate.

În anul 2006, după nenumărate cereri, biblioteca primeşte un spaţiu nou, atât de necesar, deoarece vechiul loc devenise un adevărat „pat a lui Procust”. Locaţia actuală este situată în Cartierul Aeroport, str. Aviatorilor nr. 22 A Petroşani. Clădirea permite astăzi o generoasă pătrundere a luminii şi sugerează totodată permanenta deschidere a instituţiei către lume. Spaţiul generos a permis o diversificare a secţiilor şi serviciilor şi o excelentă punere în valoare ale tuturor colecţiilor, atât în sălile cu acces liber, cât şi în depozite.

Secţiunea de „împrumut carte” permite expunerea la raft liber, depozitul aferent sporind capacitatea de dotare a acesteia. După mutatul bibliotecii în noul sediu, cele mai multe probleme cu care se confruntau bibliotecarii au cam dispărut, totuşi au rămas şi câteva nerezolvate dar care în timp pot fi rezolvate. Oricum, în drumul mereu ascendent al bibliotecii, ele constituie nişte momente uşor de depăşit şi care nu umbresc cu nimic marile realizări de până acum ale harnicului colectiv:

- introducerea, pentru operaţionalizarea evidenţei împrumuturilor, în locul fişei cititorului utilizată, a fişei cărţii în secţia de împrumutului şi a buletinului de cerere la sala de lectură;

- perfecţionarea unor fluxuri ale cititorilor în bibliotecă;

- înfiinţarea sălii de lectură;

- perfecţionarea cataloagelor existente şi elaborarea unui sistem modern de cataloage, apt să pună în valoare potenţialul documentar al bibliotecii;

Problema principală cu care se confruntă Biblioteca Municipală Petroşani, în prezent, este necesitatea de a elabora o strategie de dezvoltare care să asigure menţinerea unor aspecte tradiţionale, dar în acelaşi timp să permită crearea unei organizaţii receptive la schimbare. În concluzie, scopurile bibliotecii sunt:

● asigurarea unei colecţii de materiale de referinţă adecvate cerute de cititori;

● crearea şi menţinerea unor facilităţi corespunzătoare oferite de bibliotecă;

● asigurarea accesului la colecţiile bibliotecii şi la serviciile sale de referinţă destinate cititorilor;

● asigurarea condiţiilor corespunzătoare din punct de vedere fizic propice studiului şi cercetării, ca şi conservării materialelor aflate în grija bibliotecii;

* achiziţionarea Programului TINREAD care ar uşura munca bibliotecarului.

În calitatea ei de instituţie de cultură, Biblioteca Municipală Petroşani îndeplineşte următoarele atribuţii:

• colecţionează, dezvoltă, organizează, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice de cărţi, periodice, documente grafice şi audiovizuale, în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesională a populaţiei din municipiu, de cerinţele reale şi potenţiale ale acesteia;

• oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studii, informare şi documentare la sediu cât şi de împrumut la domiciliu; serviciile realizate în bibliotecă, inclusiv împrumutul la domiciliu sunt gratuite;

• iniţiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de valorificare a tradiţiilor culturale, aniversarea unor evenimente şi personalităţi, de promovare a creaţiei ştiinţifice şi tehnice.

  • cursuri gratuite cu persoanele vârstnice de utilizare a calculatorului.
  • pentru unele activităţi, cum ar fi împrumutul interbibliotecar de la instituţii din ţară, la cererea unor persoane fizice sau juridice pot fi încasate plăţi în sumă echivalentă cu cheltuielile efectuate, sume ce vor fi folosite conform legii.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute mai sus, biblioteca realizează acţiuni specifice prin care:

• completează curent şi retrospectiv colecţiile, prin achiziţii, abonamente, donaţii şi alte surse;

• asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă – utilizator – bibliotecă;

• prelucrează biblioteconomic colecţiile, conform normelor tehnice de specialitate;

• organizează un sistem de cataloage, pe fişe, compus din catalog general de serviciu, catalog alfabetic general şi la titlu şi sistematic pentru public;

• elimină periodic din colecţiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, publicaţiile care nu au circulaţie către utilizatori sau care prezintă un grad avansat de uzură fizică;

• colecţiile de periodice curente se păstrează 3 ani în secţiunea bibliotecii după care pot fi casate;

• asigură condiţii pentru studiu şi informare în sala de lectură, potrivit cerinţelor utilizatorilor;

• asigură, potrivit solicitărilor primite, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  • De asemenea, Biblioteca Municipală organizează activităţi specifice de formare şi informare a utilizatorilor şi de comunicare a colecţiilor.

Biblioteca Municipală Petroşani funcţionează ca instituţie bugetară, fiind deservită de doi bibliotecari cu normă întreagă, deţinând în prezent peste 60.000 de volume de cărţi, periodice şi alte documente.

Pentru organizarea şi funcţionarea bibliotecii, Primăria municipiului Petroşani şi Consiliul Local Petroşani asigură baza materială şi financiară necesară potrivit responsabilităţilor ce le revin prin lege.

Colecţiile bibliotecii:

Biblioteca deţine în colecţiile sale publicaţii româneşti şi străine, în format tipărit din domeniile: ştiinţelor exacte (matematică, fizică, chimie, biologie etc.), ştiinţele inginereşti (informatică, electronică, electrotehnică, mecanică, construcţii, industrie chimică, industrie alimentară etc.), ştiinţelor sociale şi umaniste (lingvistică, literatură română şi străină, jurnalism, drept, economie, sociologie, filozofie, istorie, religie şi teologie).

Informatizarea bibliotecii

Dotarea cu tehnică de calcul:

  1. Computere: 10
  2. Imprimante: 2
  3. Scanere: 2

Personalul bibliotecii - 3 persoane:

- responsabil bibliotecă : Delia Grosu;

- bibliotecar: Iancu Avram Marius;

 - îngrijitor: Bratina Natalia.

În anul 2011 biblioteca noastră a primit premiul pentru „cea mai bună bibliotecă municipală din judeţ”.

În viaţa spirituală a municipiului Petroşani, biblioteca publică este un punct de iradiere culturală şi totodată un punct de focalizare a preocupărilor cultural-artistice şi educative din localitate.

În reţeaua de biblioteci publice ale judeţului Hunedoara, Biblioteca Municipală Petroşani constituie un punct de referinţă: bibliotecă model, sediu a numeroase schimburi de experienţă, lansări de carte şi diferite activităţi de promovare a cărţii. Fiind numeroase activităţile desfăşurate, am selectat mai jos unele dintre cele mai semnificative.

 • Întâlnire cu scriitorii Mariana Pândaru şi Ovidiu Vasilescu. Acest eveniment a fost organizat de Biblioteca Municipală Petroşani în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuseanu” cu sprijinul cadrelor didactice de la Şcoala Generală Nr. 7 cu care există numeroase proiecte de parteneriat. Această activitate face parte din Proiectul „Lectura pentru toţi”.

 • „Ziua României în conştiinţa micilor cititori”- activitate desfăşurată cu ocazia Zilei Naţionale a României şi organizată an de an de Biblioteca Municipală Petroşani în colaborare cu cadrele didactice de la şcolile apropiate.

 În 14.09.2010, cea mai memorabilă activitate a bibliotecii până în prezent a fost lansarea „Biblionetului-Centrul de Internet Public” Petroşani, eveniment la care au participat personalităţi oficiale, locuitori ai oraşului, membrii ai comunităţii, utilizatori ai bibliotecii, cadre didactice şi elevi.

Din câte se poate observa, activităţile de promovare a cărţii se desfăşoară periodic, biblioteca colaborează cu toate instituţiile municipiului şi nu numai, fiind deschisă oricărei iniţiative pozitive.

Biblioteca va juca un rol deosebit în viaţa societăţii, prin intermediul ştiinţei ea va deschide noi orizonturi civilizaţiei şi culturii. Acest centru de informare, cercetare, documentare va pune la dispoziţia utilizatorilor săi (fără diferenţiere de vârstă, rasă, sex, religie, naţionalitate, limbă sau statut social) cunoştinţe şi informaţii din toate domeniile. Ea va oferi în continuare clienţilor săi toate colecţiile de documente de care dispune, colecţii care vor trebui să reflecte tendinţele contemporane şi evoluţia societăţii precum şi memoria omenirii şi produsele imaginaţiei acestuia.

Biblioteca Municipală Petroşani este o bibliotecă vie, cu tradiţie în Valea Jiului şi care serveşte în prezent o gamă largă de public.

Responsabil bibliotecă, Delia GROSU.


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 8 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

* * *
* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!* * *


* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227

Publicitate
Newsletter